Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) tegevused aastatel 2017-2019

1. Maakonna turundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine

Link:
OTSUS „Maakonna turismiturundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine" taotluse rahuldamise kohta 2017. aastaks


Tegevuse peamine eesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana. Tegevused aitavad tõsta maakonda külastavate turistide arvu, suurendada maakonna turismiasjaliste poolt pakutavate toodete/teenuste arvu, parendada nende kvaliteeti ning säilitada ja/või luua uusi töökohti turismisektoris.

Sihtgrupp: Jõgevamaa turismitoodete ja -teenuste pakkujad; sise- ja välisturistid

Tegevused:

I. Üldised tegevused, infovahetus:

 1. Turismivaldkonna arendusjuhi töö jätkamine
 2. Infovahetus ja koostöö erinevate koostööpartneritega

II. Arendustegevused:

 1. Turismiasjaliste koostöö arendamine – seminaride, õppereiside ja koolituste korraldamine maakonna turismiasjalistele; turismivõrustikes osalemine.
 2. Leader-projekti "Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel" elluviimine

III. Turundustegevused:

 1. Pere-, kultuuri- ja loodusturismi toodete turundus - trükiste koostamine, messidel osalemine, turundus sotsiaalmeedias.
 2. Pereturismi kampaania elluviimine
 3. Rahvusvahelise ettevõtjate kontaktseminari korraldamine

Eelarve 2017-2019 perioodiks: 83 198,40 eurot
 

Projektijuht:
Teele Kaeramaa
Turismivaldkonna arendusjuht
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Tel. +372 5817 2185
E-post: teele@jaek.ee

 

2. Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning säilitamine

Link:

OTSUS „Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning säilitamine" taotluse rahuldamise kohta 2017. aastaks


Tegevuse eesmärk on ettevõtete omavahelise suhtluse ja koostöö soodustamine sama valdkonna ettevõtjatega piirkonna siseselt ning üleselt, mille tulemusel tekivad võimalused ühistegevuseks ja suureneb ettevõtete konkurentsivõime. Tegevused soodustavad töökohtade säilimist ning tööhõive ja lisandväärtuse kasvu maakonnas. Ettevõtlusaktiivsuse tõstmine toimub ettevõtluse mainekujunduse abil, et muuta maakonda paremaks paigaks, kus töötada ja elada. Maakonna ettevõtluskeskkonna maine tõstmisel panustatakse ettevõtjaks olemise väärtustamisele ning kaasatakse ettevõtjaid arendustegevusse, mis tõstavad nende konkurentsivõimet. Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvule aitab kaasa noorte teadlikkuse tõstmine ning töövõimaluste tutvustamine maakonna ettevõtetes. Piirkonna ettevõtluskeskkonda turundatakse välis- ning kohalike investeeringute toomise eesmärgil.

PATEE 2015-2016 arengustrateegia kohaselt moodustasid maakonna fookusvaldkonna puit ning metall. Nende valdkondadega jätkatakse ka 2017-2019 perioodil.

Plaanis on jätkata fookusvaldkonna ettevõtete suhtluse ning koostöö koordineerimist, et parendada ühistegutsemise võimalusi ning üleüldist konkurentsi- ja ekspordivõimekust.

Tegevused jagunevad kolme valdkonda:

I. Ettevõtluse mainekujunduse tegevused ettevõtlusaktiivsuse tõstmise eesmärgil:

 1. Ettevõtjate tunnustamine
 2. Ettevõtete külastuste korraldamine maakonna noortele
 3. Noorte äriideede konkurss
 4. Ettevõtjate võrgustike ning klubiliste tegevuste algatamine
 5. Võimalike ühistegevuste koordineerimine
 6. Turundus- ja arendusjuhi töö jätkamine

II. Fookusgrupi ehk puidu- ja metallisektori võimekuse tõstminetööhõive ning lisandväärtuse kasvatamise eesmärgil:

 1. Ekspordikoolitused ning sihtturuseminarid
 2. Kontaktkohtumised puidu- ja metallisektori ettevõtetele
 3. Koolitused ja seminarid koostöös klastri, kompetentsikeskuste ning kutsekoolide ja ülikoolidega

III. Piirkonna ettevõtluskeskkonna turundamine välis- ning kohalike investeeringute toomise eesmärgil:

 1. Jõgevamaa ettevõtlusala loomise eestvedamine ja koordineerimine
 2. Regionaalse investorkonsultandi tugitegevused ja maakondlike turundusmaterjalide koostamine

Eelarve 2017-2019 perioodiks: 148 357,45 eurot
 

Projektijuht:
Sandra Saviauk
Turundus- ja arendusjuht
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Tel. +372 5866 0146
E-post: sandra@jaek.ee


3. Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine

Link:
OTSUS „Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2017.aastal" taotluse rahuldamise kohta 2017. aastaks

 

Tegevuse eesmärk on toiduvaldkonna kui Jõgevamaa olulise majandussektori tugevdamine tootjate pädevuse, toodete kvaliteedi ja toodete tutvustamise ning esiletõstmise kaudu.  Töötatakse edasi juba loodud toidutootjate võrgustikuga, kaasates ka toitlustajad. Mitmesuguste tegevustega tutvustatakse maakonda kui atraktiivset paika kvaliteetsete, lisandväärtusega kohalikku päritolu toidutoodete kaudu, lähtudes lausest "Jõgevamaa katab laua". Soodustatakse seeläbi ettevõtjate omavahelist koostööd, uute toodete ja teenuste arendamist ning ettevõtjate konkurentsivõimet. Tehakse koostööd teiste piirkondlike toiduvõrgustike ja üle-eestiliste võrgustikega.

Tegevused lähtuvad eesmärgist tõsta toiduettevõtlusega seotud inimeste pädevust ja toodete ning teenuste kvaliteeti:

I. Üldised tegevused:

 1. Toiduvaldkonna arendusjuhi töö jätkamine.
 2. Toidutootjate ja toitlustajate võrgustiku koostöö kompetentsikeskuste, klastrite, TAKide ja suurte toidutootjatega.

II. Arendustegevused:

 1. Toidutootjate ja toitlustajate koostöövõrgustiku arendamine.
 2. Piirkonna toidutootjate kaasamine kohaliku toidu portaali "Eesti Maatoit".

III. Turundustegevused:

 1. Jõgevamaa maitseid peegeldava maakonna messiampsu konkursi läbiviimine, et tutvustada turismimessidel, laatadel jm piirkonna väärtusi läbi toidu.
 2. "Jõgevamaa maitsete nädala" läbiviimine erinevates maakonna söögikohtades Eesti toidu kuu raames.
 3. Maakonna toidutootjate, toitlustajate ja nende toodete ühisstendiga osalemine  messidel ning laatadel.
 4. Peipsi sibula siseriikliku kvaliteedikava edendamine ja ettevalmistustööd Peipsi sibulale EL kvaliteeditähise "Kaitstud päritolunimetus" taotlemiseks.

Eelarve 2017-2019 perioodiks: 53 123 eurot
 

Projektijuht:
Ülle Jukk
Kohaliku toidu spetsialist
Jõgevamaa Koostöökoda
Tel +372 5305 6322
E-post: ylle@jogevamaa.com

 

Kaasatud organisatsioonid

Käesoleva tugiprogrammi koostamist Jõgeva maakonnas korraldas SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, kaasates mitmeid piirkonna arendamise seisukohast olulisi organisatsioone. Tugiprogrammi arutelu, kuhu olid kutsutud kõik kaasatud organisatsioonid, toimus 7.09.2016 Õuna Puhketalus.

Tugiprogrammi kinnitasid esindajad järgmistest kaasatud organisatsioonidest:

 • Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
 • Jõgeva Maavalitsus
 • Töötukassa Jõgevamaa osakond
 • Jõgevamaa Koostöökoda MTÜ
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Luua Metsanduskool
 • Lingalaid OÜ
 • SA Kalevipoja Koda
 • Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
 • Softcom OÜ
 • Kitzinger-Progress AS
 • Jõgevamaa Gümnaasium

Tugiprogrammi koostamisel olid kaasatud veel järgmised organisatsioonid:

 • Saare Vallavalitsus
 • Jõgeva Vallavalitsus
 • Põltsamaa Vallavalitsus
 • Jõgeva Linnavalitsus
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium
 • OÜ Vudila
 • Jõgevamaa Rajaleidja
 • Valmeco AS

Eelpool nimetatud kõik organisatsioonid kaasatakse tugiprogrammi elluviimisse.