Turismiuudised

« Tagasi

EAS alustas ettevõtjate võrkude liitumise programmiga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustas 26. juunil ettevõtjate võrkudega liitumise programmi taotluste vastuvõtmist, millega antakse toetust ettevõtjatele, kes soovivad liituda elektri-, side ning vee- ja kanalisatsioonivõrkudega või parandada olemasolevaid ühendusi.

Ettevõtjate võrkudega liitumise programmi eesmärk on võrkudega ühinemise kitsaskoha leevendamine ettevõtjatele ning oodatavaks tulemuseks on toetust saanud ettevõtja lisandväärtuse kasv töötaja kohta või töökohtade loomine.

Programmi tingimused kinnitanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo peab oluliseks soodsate tingimuste loomist ettevõtlustegevuse edendamiseks üle-eestiliselt, kuid peaasjalikult väiksema konkurentsivõimega piirkondades. „Programmi tulemusel kasvab ettevõtlustegevus ja seeläbi luuakse uusi töökohti üle Eesti," lisas Palo.

EASi toetuste keskuse direktori Monica Hankovi hinnangul on võrkudega liitumise programmi võrreldes elektriliitumise programmiga oluliselt edasi arendatud lähtudes ettevõtete vajadustest ja oodatava mõju suurusest töökohtade loomisele. Võrreldes varasema pilootprogrammiga saavad ettevõtjad esitada taotlusi jooksvalt. Laiendatud on ka toetatavaid valdkondi - elektriliitumisele on lisandunud nii vee-kanali kui ka sidevõrkudega liitumine. Samuti on tõusnud maksimaalse toetuse suurus, mis on varasema 50 000 euro asemel 100 000 eurot.

Programmi saavad taotleda äriregistrisse kantud äriühingud. Toetust saab taotleda nii alustav kui tegutsev ettevõtja. Toetuse suurus on 5000 – 100 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 40% ulatuses. Üks ettevõtja saab toetust taotleda ka kombineerituna erinevate võrkudega liitumiseks, tingimusel, et toetuse kogusumma ei ületa 100 000 eurot ega 60% projektide kogumaksumusest.

Võrkudega liitumise programmis saab toetust taotleda üle-eestiliselt, välja arvatud Tallinna linn koos ümbritsevate valdadega ning Tartu linn.

Sooviavalduse esitamine ja lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/      SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Marve Millend:

Lihtsamalt kommenteerides, avatud on kauaoodatud toetusprogramm, mis pakub kõigile tegutsevatele või alustavatele  ettevõtjatele toetust 60% vajaminevast summast. Liiga kõrgeid liitumistasusid on meie ettevõtjad varasemalt pidanud üheks oluliseks takistuseks ettevõtte arendamisel.

Määruse § 9 sätestab nõuded taotlejale ja taotlusele. Taotleja peab olema omanik kinnistule, millel liitumine aset leiab,  või peab taotleja omama tähtajalist rendi- või üürilepingut, hoonestusõigust või kasutusvaldust vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu. Samuti peab taotleja saavutama 10% lisandväärtuse kasvu kahe aasta jooksul pärast projekti lõppemist, või kui tegu on alustava ettevõtjaga, looma vähemalt kaks töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas (kahe täistööajaga töökoha peale kokku).

Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud. Omafinantseeringu olemasolu kinnitab taotleja oma allkirjaga. Ka peab taotleja omakapital vastama äriseadustikus nõutule.

Abikõlblikud kulud on:

  • liitumistasu – võrguettevõtja võetav tasu võrguga ühendamise eest;
  • tingimuste muutmise tasu – võrguettevõtja võetav tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest;
  • võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulud, tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut, mille täitmise vahendeid soovitakse käesoleva määruse alusel taotleda.

Võrguühenduse väljaehitamine ettevõtja poolt, kes ei ole võrguettevõtja, on toetatav ainult juhul kui ehitaja hinnapakkumistest nähtub, et ehituse hind on sellise ettevõtja poolt odavam kui võrguettevõtja pakutav ehituse hind. Mittevõrguettevõtja ehituse puhul peab taotleja võtma kaks võrreldavat hinnapakkumist lisaks võrguettevõtja hinnapakkumisele. Kui ehitaja on võrguettevõtja, võrdlevaid hinnapakkumisi võtma ei pea. Abikõlblik on kulu tingimusel, et taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud eelnevat ehitus- või projekteerimislepingut, vältimaks toetuse tühimõju. Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Abikõlblikkuse perioodi peab jääma ka võrgulepingu sõlmimine võrguettevõtjaga. Taotluse projekti maksimaalne kestus saab olla 24 kuud.

Taotlus koosneb taotlusvormist, liitumistaotlusest ning võrguettevõtja liitumispakkumisest või võrguühenduse ehitamise hinnapakkumisest. Samuti peab taotlusele olema lisatud vabas vormis ettevõtja üksuse asukoha kohaliku omavalitsuse kaaskiri, mis sisaldab hinnangut projektile.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume: plaanitav lisandväärtuse kasv töötaja kohta; projekti ergutav mõju ettevõtja majandustulemustele; ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava realistlikkus ning jätkusuutlikkus; võrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas arendustegevuses; ning projekti tulemusel luuakse täiendavaid töökohti, mille kogupalgafond on minimaalselt 33 600 eurot aastas. Ekspordi saavutamist või kasvatamist arvestatakse hindamisel lisapunktidega.

Toetuste ja taotlemise kohta saab tasuta nõustamist SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest.