Tootearendus

EASi toetused ja toetuste andmise tingimused on leitavad EASi kodulehelt.

ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende poolt osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Kui esitate oma päringu Eesti teadus- ja arendusasutustele läbi ADAPTERi, vastame Teile vajaliku informatsiooniga 5 tööpäeva jooksul. ADAPTERi teenuse kasutamine on Teile tasuta.

 

CE-märgis – Euroopa turu võti

Olete tõenäoliselt märganud toodetel CE-märgist teadmata, mida see tegelikult tähendab. CE-märgis näitab, et toode vastab kõikidele asjakohastele ELi õigusaktidele ning et seda võib turustada ja müüa kogu ELis. Kui tootja lisab oma tootele CE-märgise annab ta omal vastutusel teada, et toode on kooskõlas kõigi oluliste õigusnormidega, eelkõige tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetega. Normide rikkumise õiguslikud ja majanduslikud tagajärjed on nii rasked, et enamik õiguspäraseid ettevõtjaid järgivad neid.

Kõikidel Euroopa Liidus müüdavatel toodetel ei pea CE-märgist siiski olema. CE-märgis peab olema ligikaudu 23 tootekategooria toodetel, nagu meditsiiniseadmed, mänguasjad, elektriseadmed, masinad, isikukaitsevahendid ja liftid.

CE-märgis ei tähenda, et toode on valmistatud Euroopa Majanduspiirkonnas, vaid näitab seda, et toodet on enne selle turule viimist hinnatud ning et toode vastab õigusnormidele (nt ühtlustatud ohutusnõuded). Seega on tootja tõendanud, et toode on kooskõlas kohaldatavate õigusaktide oluliste nõuetega, nt tervisekaitse- ja ohutusnõuded, ning et seda on kontrollinud vastavushindamisasutus.

ELis valmistatud toodete puhul on tootja see, kes peab tegema vastavushindamise ning koostama tehnilise kausta, mida on vaja EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmiseks ja tootele CE-märgise kandmiseks. Edasimüüjad peavad kontrollima nii CE-märgise kui ka tõendavate dokumentide olemasolu. Kolmandast riigist imporditavate toodete puhul, peab aga importija kontrollima, kas EList väljaspool asuv tootja on järginud vajalikke õigusnorme ning kas nõutavad dokumendid on olemas.

CE-märgisest on kasu ettevõtjatele ja ametiasutustele:

  • Euroopa toomisharu puhul tagab märgis ELi ettevõtjate juurdepääsu kogu ühtsele turule ilma, et oleks vaja taotleda 27 eraldi luba. Seega vähendatakse vastavuse kontrollimisega kaasnevaid kulusid ja halduskoormust, järgides samas kõrgeid standardeid. 
  • Ametiasutuste jaoks muudab see lihtsamaks toodete kontrollimise olukorras, kus ELis turustatavate toodete valik pidevalt suureneb, tegemata seejuures järeleandmisi standardite järgimises.

Rangem kontroll ja tõhusam turujärelevalve parandab CE-märgise mainet ja suurendab tarbijate usaldust selle vastu.

CE-märgise nõuete rikkumise puhul kohaldatavad menetlused, meetmed ja sanktsioonid on sätestatud iga liikmesriigi haldusõiguses ja karistusseadustikus. Sõltuvalt rikkumise raskusest võib ettevõtjale määrata trahvi või mõnel juhul ka vanglakaristuse. Kui toodet ei peeta otseseks turvalisusriskiks, võib tootjale siiski anda enne, kui ta peab toote turult eemaldama, võimaluse tagada toote kooskõla kohaldatavate õigusaktidega.

Lisateave: 
CE- märgist tutvustav infovoldik
CE- märgise infoveeb

Kasulikud lingid: