Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.aasta kevadvooru taotlusvoor on lõppenud.

Jõgevamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 43 taotlust: 24 taotlust meetmesse 1 ja 19 taotlust meetmesse 2.
Jõgeva vallast esitati kõige rohkem taotlusi – 26, Mustvee vallast 9 ja Põltsamaa vallast  8.  

Esitatud projektide kogumaksumus oli 74 539,81 eurot, millest KOP toetust küsiti  52 448,18 eurot. Meetmes 1 küsiti toetust 26 569,81 eurot ja meetmes 2 küsiti 25 878,37 eurot.

Pärast tehnilist kontrolli esitati komisjonile hindamiseks 33 taotlust, millest rahastamisotsuse said 22 projekti, toetuse kogusummaga 31 256,81 eurot.


2018 kevadvoorus toetatud projektide nimekiri

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018.aastast koordineerib programmi maakondlikult Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.


Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.
Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmeskonnast laiema sihtgrupi heaks. 
Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, alevi, valla või linna huvides, välja arvatud kogudused, kes tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides.

Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ta on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
 

Taotlusvormid:

Aruandevormid:

Taotluse koostamise abimaterjale:

 

Lisainfo:
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja /MTÜde konsultant
telefon 520 8423
e-post: kersti.kurvits@jaek.ee