Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse 2020 kevadvoorus laekus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele kokku 31 taotlust: 1 meetmes 12 ja 2 meetmes 19. 

Tehnilise hindamise läbis 26 taotlust, millest 14. mail 2020 toimunud maakondlik hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada 14 projekti.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse otsusega 19. 05.2020, 2.4-6-292 kinnitati hindamiskomisjoni ettepanek.

2020 kevadvoorus rahastatud projektid

2020 kevadvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:

Lisainfo: kersti Kurvits, KOP maakondlik menetleja, tel 5208423. kersti@jaek.ee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot 
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.aprilliks 2020 kella  16.30.

2020. aastal on KOPi määrust, taotlemise tingimusi ja taotlusvorme muudetud. 

Olulisemad muudatused programmis 2020

KOP infopäeva ettekande slaidid

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant / KOPi maakondlik menetleja,  tel 520 8423, kersti@jaek.ee.

Taotluste täitmise abimaterjalid: 

Meede 1 taotlusvormi täitmise abimaterjal

Meede 2 taotlusvormi täitmise abimaterjal

2020 maakondliku hindamiskomisjoni liikmed

2020 hindamisjuhend