Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel


2016.aasta jaanuarist algas Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel".

Programmi eesmärk on kujundada õppurite ettevõtlikkust ja õpetada nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse tasemel ettevõtlusteadmisi ja -oskusi. Selleks toetatakse ettevõtlikkuse edendamist aineüleselt, koolitatakse õpetajaid-õppejõude, arendatakse ettevõtjaid kaasates praktilist ettevõtlusõpet ja levitatakse ettevõtlikku mõtteviisi nii õpetajate-õppejõudude hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt. Levitatakse arusaama, et endas ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusteadmiste-oskuste omandamine annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.

Programmi juhtpartnerid on sihtasutus Innove ja Tartu Ülikool (TÜ), partnerid Tallinna Ülikool (TLÜ), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Junior Achievement Eesti (JA) ning Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK).

Programmi on kaasatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium jt.
 

Progamm viiakse ellu kuues tegevussuunas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevussuund 1. Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine – juhtpartner TÜ

Programmi esmane ülesanne on arendada ettevõtlusõppe metoodikat, mis toetab noorte ettevõtlikkuse edendamist haridustasemete kaupa. Metoodikast lähtudes

  • töötatakse välja ettevõtlusõppe teoreetiline raamistik, lepitakse kokku ühtne arusaam ja mõisted;
  • arendatakse välja ettevõtlusõppe moodulid kõikidele haridustasemetele ja õpetajakoolituseks;
  • luuakse õppijast lähtuv ja talle meelepärane ning nüüdisaegne ettevõtlusõppe õppevara, sh. e-põhised lahendused.

Tegevuste tulemusena tehakse ettepanekud ettevõtlikkuse ergutamiseks ja ettevõtlusõppe täiustamiseks.
 

Tegevussuund 2. Ettevõtlusõppe asjatundjate täienduskoolitus – juhtpartner TÜ

Täienduskoolitusega laiendatakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ettevõtlus- ja majandusõpetajate, kõrgkoolide ettevõtlusõppejõudude ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjate ja mentorite ettevõtlusõppe alaseid pädevusi. Täienduskoolituses käsitletakse mentorluse, autorikaitse, disaini jm. teemasid. Koolitajate meeskonnad koosnevad kõrgkoolide ekspertidest ning ettevõtjatest. Koolitustel on koos eri haridustasemete õpetajad, et ka üksteiselt õppida, jagada kogemusi ja teha tõhusamalt koostööd.
 

Tegevussuund 3. Kooli ettevõtlikkuse ja praktilise ettevõtlusõppe toetamine – juhtpartner SA

INNOVE Toetame ettevõtliku hoiaku kujunemist üldharidus- ja kutsekoolides, selgitades, miks on hea olla ettevõtlik, millist kasu toob ettevõtlus ja mis on vaja seda õppida. Toetame ettevõtlusõppe sidumist tegeliku eluga. Korraldame koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö projektikonkursid. Toetame parimate projektide elluviimist.

Arendame edasi IVEKi koordineeritud haridusprogrammi "Ettevõtlik kool", laiendamaks osalevate koolide võrgustikku ja kaasamaks kutsekoole. Junior Achievement Eesti eestvedamisel kaasatakse õpilasfirmade programmi seni kõrvale jäänud venekeelsed koolid ja kutseõppeasutused. Arendame ja laiendame põhikoolidele mõeldud ettevõtlusõppe programme.
 

Tegevussuund 4. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine kõrgkoolides – juhtpartner TÜ

Tegevuste eesmärk on aidata õppijail arendada oma ideid elujõuliseks. Selleks töötatakse välja ja kirjeldatakse eri haridustasemeid kaasava ettevõtlusõppe toetamise ühtsed põhimõtted, õppurite äriideede arendusetapid ning meeskondade tegutsemise õiguslikud alused. See eelinkubatsiooniks nimetatav toetussüsteem pakub ettevõtlushuvilistele õppuritele võrgustikku, mentortuge ja nõustamist. Eelinkubatsiooni piloteeritakse kolme juhtkeskuse – TÜ, TTÜ ja TLÜ – eestvedamisel. Eelinkubatsiooni etapp lõpeb võistlusega, kus meeskonnad esitlevad oma ärimudelit – mida, kellele ja kuidas nad kavatsevad pakkuda.
 

Tegevussuund 5. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste arendamine – juhtpartner TÜ

Korraldatakse programmi tegevuste sisuline seire ja ettevõtlusõppe alased uuringud. Need annavad sisendit nii ettevõtlusõppe moodulite kui ka kutsestandardites olevate ettevõtlusega seotud pädevuste arendamiseks. Vilistlasuuring selgitab välja vilistlaste rahulolu ettevõtlusõppest saadud teadmiste ja oskustega ning nende ettepanekud, milliseid pädevusi tuleks rohkem arendada.

Ettevõtlusõpetajad ja -õppejõud ning teised ettevõtlusõppe asjatundjad saavad arendada oma pädevusi, osaledes rahvusvahelistel konverentsidel ja parimate kogemuste vahetamise õppereisidel.

Ettevõtlusõppe tulemuslikkuse hindamiseks töötatakse välja koolide ettevõtlikkuse enesehindamise metoodika.
 

Tegevussuund 6. Teavitus ja tunnustus – juhtpartner TÜ

Väärtustatakse ettevõtlikkust ja selgitatakse, miks on ettevõtlusõpe tähtis. Tuuakse näiteid, kui kasulik on ettevõtlust õppida niihästi neil, kes soovivad end tulevikus näha ettevõtjana, kui ka neil, kellele meeldiks teha palgatööd, olla vabakutseline või kodanikuühiskonna aktiivne liige. Programmi tegevustesse kaasatakse ettevõtjate ja haridusorganisatsioone, ettevõtjaid, õppijaid ja haridustöötajaid, ergutades neid koostööle.

Tunnustades parimaid õppetöö läbiviijaid, motiveeritakse neid rakendama uusimaid ettevõtlikkust ja ettevõtlust käsitlevaid õppemetoodikaid ja teadmisi. Õpilastiimide ja -ettevõtete tunnustamine innustab õppijaid osalema ettevõtlusõppe programmides ja jätkama ettevõtlusega.

 

Ettevõtlusõppe arendamiseks pakutakse koolitusi õpetajatele. Lähemalt Innove kodulehelt.