Kogukondliku turvalisuse maakondlik täiendav toetusvoor 01.– 30. september 2019

 

Siseministeerium toetab siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt, kus tehakse koostööd ning igaühe teadliku panuse kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendavad võrgustikupõhist koostööd;
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Ühe projekti toetuse maksimaalne piirsumma on 3106,53 eurot, mis on ka täiendava  taotlusvooru toetussumma piirmäär.

Taotlusvoor avatakse 01.09.2019.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.09.2019 kell 16.30.

Taotlused palume esitada tähtaegselt ning digitaalselt allkirjastatuna SA-le Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, e-posti aadressile:  arendus@jaek.ee  

 

 

Lisainformatsioon:

Maiu Veltbach, Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee , +372 5647 9521

Kogukondliku turvalisuse 2018 ja 2019. aasta toetusvooru projektide rahastamiseks esitatud taotluste rahuldamine