Uudised ja teated

« Tagasi

Otsime Jõgevamaa kultuurijuhtimise teenuse pakkujat

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Meie eesmärk on toetada ettevõtteid, kodanikuühendusi, kohalikke omavalitsusi ja aktiivseid kodanikke kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel. Kuulume maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (www.arenduskeskused.ee). Alates 01.01.2018 on Jõgevamaa kohalike omavalitsuste poolt valitud kohalike omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täideviijaks SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
 

Kuulutame välja konkursi Jõgevamaa
KULTUURIJUHTIMISE TEENUSE
sisse ostmiseks ja kultuurivaldkonnas ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks.Pakkumisi saavad esitada Jõgevamaa kultuurielu tundvad ja selles valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Teenuse osutamise leping sõlmitakse üheks aastaks ja lepingu kogumaht on 6579 eurot.


Teenuse sisu ja ülesanded:

 1. maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine ning maakondlike arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuurivaldkonna kavade väljatöötamine, täiustamine ja elluviimine;
 2. osalemine riikliku kultuuripoliitika kujundamisel ja elluviimisel;
 3. üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni töö korraldamine;
 4. maakondliku laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamise korraldamine ja komisjoni töö korraldamisega seotud küsimuste lahendamine;
 5. kultuurialase koostöö korraldamine maakonna rahvakultuurispetsialisti, kohaliku omavalitsuse üksuste, erinevate kultuuriasutuste ning -organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega;
 6. maakonna kultuurialase ühistegevuse ning üleriigiliste kultuuriprogrammide koordineerimine ja korraldamine;
 7. maakondlike kultuuriürituste ning vastuvõttude planeerimine ning korraldamine;
 8. kultuurivaldkonna maakonna aasta parimate tunnustamise korraldamine;
 9. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni töö korraldamine ja konkursi koordineerimine;
 10. maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine;
 11. maakonna kultuurisituatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine;
 12. kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide ja teiste institutsioonide nõustamine kultuurivaldkonda kuuluvates küsimustes;
 13. kultuuriteabe kogumise korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine.


Kultuurijuhtimise teenuse pakkumus esitada aadressil marve@jaek.ee hiljemalt 20.märts 2018.
Pakkumuses esitada: mittetulundusühingu või sihtasutuse lühitutvustus ja põhikiri tõendamaks sobivust maakondlike ülesannete täitmiseks maakonna kultuurielu juhtimise visioon, kultuurijuhtimise teenust korraldava(te) isiku(te) CV(d).

Konkursi võitjaks osutub sisukama maakonna kultuurielu juhtimise visiooniga pakkumus, mis kõige paremini vastab maakonna arengukavale, Jõgevamaa kultuurivaldkonnas ühiselt täidetavate ülesannete täitmisele ning oluline on teenust korraldava(te) isiku(te) kogemus ja pakkuja võimekus ülesandeid ellu viia.

Leping teenuse osutamiseks sõlmitakse eeldatavalt alates 25.märtsist 2018.a.


Täiendav info: juhatuse liige Marve Millend, tel. 521 0431.