Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019.aasta kevadvooru laekus Jõgevamaa vabaühendustelt 01.aprilliks kokku 53 taotlust: 21 taotlust esitati meetmesse 1 ja 32 taotlust meetmesse 2. 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse teeb taotluste tehnilise kontrolli ja hindamise 50 tööpäeva jooksul. Taotlejatele tehakse hindamiskomisjoni otsused teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10.juuniks 2019.

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee
 

2019 kevadvoorus rahastatud KOP taotlused

2019 kevadvooru aruandevormid:

Meede 1 Sisuaruanne
Meede 1 Kuluaruanne

Meede 2 Sisuaruanne
Meede 2 Kuluaruanne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse tegevusi, mille on algatanud ja millest saab kasu kohalik kogukond. Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse: 

  • Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik. Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust - mõlemasse meetmesse ühe taotluse.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest. Kogu omafinantseering peab olema rahaline.

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,

telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.


Taotlemisega seotud dokumendid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Abimaterjal meetme 1 taotluse täitmiseks

Abimaterjal meetme 2 taotluse täitmiseks

Hindamiskomisjoni liikmed