Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor ootab MTÜde projekte

Jõgeva maakonna tervisenõukogu kutsub osalema elanike tervist ja heaolu toetavate tegevuste mitmekesistamiseks ideede taotlusvoorus.

 Taotlusi oodatakse maakonna terviseprofiilis välja toodud valdkondlikele prioriteetidele. Taotlustele ei ole esitatud eelarvelisi nõudeid, kuid planeeritav eelarve peab olema tegevusega seotud, mõistlik ning kulusäästlik. Parima(te) ideede toetamist on võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku 2021. aasta tegevuskava raames või võimalusel 2020 aasta tegevuskava täpsustatud eelarvelistest vahenditest.

Toetatakse tegevusi järgmistel tegevussuundadel:

 Füüsiliselt aktiivne noor ja pere

 • liikumisaktiivsuse tõstmiseks uuenduslike ja järjepidevate tegevuste loomine;
 • liikumisaktiivsuse suurendamiseks võimaluste loomine avalikus ruumis;
 • erivajadustega ja/või kitsendatud spetsiifilistele sihtgruppidele liikumisharrastuste järjepidev pakkumine ja/või püsiva(te) võimalus(t)e loomine.

Tervislikku toitumise kättesaadavuse soodustamine noortele ja peredele

 • tervisliku toitumise koolituste ja praktiliste õpitubade avalikud sarjad;
 • püsivate tervisliku/kohaliku toidu kättesaadavuse parendamise lahenduste loomine;

Sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja riskikäitumise vähendamine noorte seas

 • riskikäituvate noortele järjepidevate tegevuste võimaldamine eesmärgiga suurendada nende sotsiaalset aktiivsust ja õpetada eluks vajalikke oskusi;
 • uued süsteemsed algatused (kõikidel tegevussuundadel).

 INFO JA NÕUDED TAOTLUSE ESITAJALE:

 •  ideevoorus võivad osaleda Jõgeva maakonda registreeritud mittetulundusühingud, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad, sihtasutused);
 •  toetatakse süsteemseid tegevusi või tegevusi, millel on pikaajalisem mõju;
 •  ei toetata üksikuid tervise-, elustiili- spordiüritusi või teabepäevi;
 • tegevused peavad olema avalikud ning võimalikud osaleda kõikidele elanikele või põhjendatud piiritlusega;
 • tegevused peavad lähtuma maakonna terviseprofiilis või maakonna tervise ja heaolu ülevaates 2018.a välja toodud vajadustest ning täitma Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke;
 • tegevuste planeerimisel lähtutakse Tervise Arengu Instituudi välja töötatud nõuannetest ja soovitustest ning kaasatakse kutse/hariduse omandanud nõustajaid/koolitajaid (nt tasakaalustatud toitumine ja toidupüramiid, alkohol, tubakas ja narkootikumid – mida kool teha saab? käsitlused. Info: www.terviseinfo.ee;

Taotluste esitamise tähtaeg 20. oktoober 2020 arendus@jaek.ee. Taotluse vorm on kättesaadav https://www.jaek.ee/rahvatervis

Lisainfo: Maiu Veltbach, arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee, tel: 5647 9521

 

Taotlusvooru tingimused

Taotluse vorm (Lisa 1)