Jõgevamaa 2021. aasta parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss

Auhinnaga Parim kodanikuühendus 2021 tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on 2021. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas

Valiku alused:

– organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
– organisatsiooni liikmete arv;
– koostöös teiste ühenduste ja omavalitsusega läbi viidud projektide ja sündmuste arv ning maine;
– läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
– tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.

Auhinnaga Parim kodanikuühenduse projekt 2021 tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust  vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Valiku alused:

– saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
– projekti jätkusuutlikkus;
– kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
– tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).

Auhinnaga Ettevõtlik vabaühendus 2021 tunnustatakse  mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud. 

Auhinnaga Väärt algatus 2021 tunnustatakse eraisikut või eraisikute gruppi, ettevõtet, kohalikku omavalitsust või asutust/organisatsiooni (võib ka mittetulundusühingut), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.

Kutsume esitama kandidaatideks tublisid kodanikuühendusi, kes 2021. aastal aitasid märkimisväärselt kaasa oma kodukoha ja kogukonna arengule, viisid ellu olulisi projekte ja osutasid kogukonnale vajalikke teenuseid või kutsusid ellu uusi põnevaid algatusi. 

Sellest aastast alates korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kodanikuühenduste tunnustamist koos ettevõtjate tunnustamisega. Nii ettevõtjad kui vabaühendused annavad oma panuse, et meil oleks Jõgevamaal hea elada, olenemata sellest, millises juriidilises vormis nad tegutsevad. Hea koostöö ettevõtjate ja  vabaühenduste vahel on üheks kohaliku elu arengu eeliseks. 

Kandidaate saab esitada kuni 30. septembri kella 23:59-ni otse veebis: https://forms.gle/vMyD1a7GgK61Smro7

Ankeeti saab täita ka Word dokumendis, mis tuleb alla laadida siit ning täidetuna  saata  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse e-posti aadressil kersti@jaek.ee.

Ankeedis võib esitada kandidaate ühte või mitmesse erinevasse kategooriasse. Oluline on kandidaati kirjeldada ja esitamist põhjendada. Põhjenduseta kandidaadid (ainult nimi) ei lähe hindamisel arvesse.

Tunnustamise kord:

– Konkursi korraldajatel on hindamiskomisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda, anda ühes kategoorias välja mitu auhinda või auhinnad ümber jagada.

– Isik ei saa esitada iseennast kandidaadiks.

– Ühenduse juhatuse liige ja ühenduse liige saab  esitada oma ühendust kandidaadiks.

– Ühte isikut või ühendust saab esitada kandidaadiks mitmesse kategooriasse.

– Organisatsioone ja isikuid, kellele on tunnustus omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Kandidaatide hindamine:

– Kandidaate hinnatakse viiepallisüsteemis, paremusjärjestus koostatakse komisjoniliikmete antud hinnete koondi alusel.

– Igas kategoorias on kandidaatide vahel on jagamiseks 5 punkti: “5” on parim ja “1” nõrgim kandidaat, kes veel punkte saab. Seega saab igas kategoorias jagada punkte 5-le kandidaadile.

– Hindajal on õigus jätta mõni hinne välja panemata (näiteks panna kategoorias välja ainult hinded “5” ja “3” ja jätta ülejäänud hinded välja panemata).

– Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus koostab saadetud ankeetidest kokkuvõtte  ja edastab komisjoniliikmetele elektroonselt kokkuvõtte.

– Hindamiskomisjoni moodustab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Komisjoni kuuluvad iga valla MTÜde esindaja, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Jõgevamaa Kodukandi esindaja.

– Võrdsete punktide korral arutatakse kandidaati komisjonis ja kategooria paremusjärjestus hääletatakse komisjonis uuesti.

– Komisjoni liikmel on õigus esitada lisaks oma kandidaate kategooriasse, kui ta leiab, et esitatud kandidaadid ei ole tunnustamiseks sobivad.

– Komisjoni liige ei osale temaga seotud isiku või ühenduse (ühenduse juhatuse liige, tegevdirektor, tegevjuht) hindamisel ja hääletamisel.

– Komisjoni otsus protokollitakse ja allkirjastatakse koosoleku juhataja poolt.

Tunnustamist toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald