Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta kevadvooru esitati kokku 32 taotlust:

     – 20 taotlust meetmesse “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine ” 

     – 12 taotluste meetmesse “Kogukonna areng”

Tehnilise kontrolli läbisid 28 taotlust ja 27. mail 2022 toimuv maakondlik hindamiskomisjon paneb paika hindamistulemuste alusel paremusjärjestuse ning esitab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele kinnitamiseks toetust saavad projektid. 

KOP toetust küsiti taotlustega summas 84828,68 eurot, komisjonil on jagada 2022 kevadvoorus 29000 eurot. 

Järgmine kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on tähtajaga 1. oktoober 2022. 

Taotlusi saab esitada meetmesse

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

Taotlusi saab esitada ainult veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee

Muudatusi KOP määruses või taotlemise tingimustes võrreldes eelmise aastaga ei ole tehtud. Endiselt on oluline kogukonna kaasatus projekti elluviimisesse  ja nende projektist saadav kasu.
Kogukonnaks loetakse KOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma.  

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Toetuse summa on: 

  • Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Jõgevamaa projektide jaoks on e-toetuse keskkonnas otselingid. Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist.

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2022
“Kogukonna areng” 

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2022
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 

Infopäev taotlejatele toimus 4. märtsil 2022 kell 15-17  Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatiprogrammist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. 

taotluse täitmiseks

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja