Loometalgute teemad ja meeskonnad

Avatud on Jõgevamaa loometalgute meeskondadesse registreerimine!

Jõgevamaa loometalgute 2 teemat ootavad lahendajaid – vali sind enim kõnetav teema ja liitu selle meeskonnaga!
 Registreerimine on avatud kuni meeskondade täitumiseni (6 liiget)!

Ootame loometalgute meeskondadesse kõiki,  kes soovivad Jõgevamaa ja oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa.  Kuue teema lahendamiseks on osalema oodatud kõik huvilised: eraisikud,  kogukondade ja vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad jne.

Toome loometalgute meeskondadesse kogukonnaliikmete kogemustega,  ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis  võivad probleemide lahendamisel kasuks olla ja erinevate oskuste, teadmiste, suhete ja sidemetega inimeste koostöös leitakse loometalgutel kitsaskohtadele kõige mõistlikumad, kohalikke olusid ja osapooli arvestavamad lahendused ning tuge saavad uued ja edumeelsed algatused.

Ootame igasse meeskonda vähemalt 6 osalejat. Kehtib põhimõte, kes ees, see mees – ehk kui 6 liiget on registreerunud, siis läheb registreerimine lukku.

Tutvu teemadega ja liitu meeskonnaga!

Noorte ettevõtlikkuse arendamine Kääpa kogukonnas Meeskond on komplekteeritud!

Kääpal ei ole kooli ega noortekeskust, aga on lasteaed, kelle kasvandikud on kenasti kogukonna tegemistesse kaasatud.  Väljakutseks kogukonnale on aga, kuidas siduda koolinoori tugevamalt kogukonnaga ja anda neile kodukülast kaasa ettevõtluspisik.  Ehk tekitab see neis tulevikus mõtteid luua siiakanti mõni tore ettevõte ja tulla pärast õpinguid linnas tagasi kodukanti.  Loometalgutel soovime leida uuenduslikke meetodeid, kuidas kaasata ühistegevusse just noori vanuses 7-20 eluaastat  ja ärgitada neid osalema kogukonna ettevõtmistes.  Kui kõik kogukonna vanusegrupid: lapsed, noored, täiskasvanud, eakad, hakkavad ühes rütmis toimima ja kõik on omavahel mõnusas sümbioosis, siis sellest on Kääpale ainult kasu. Ootame oma meeskonnaga liituma noori, nooremeelseid ja nende vanemaid, noortekeskuste juhte, noorsootöö ja kaasamise valdkonna asjatundjaid.

Kogukonnakeskus Ulvi külla  Meeskond on komplekteeritud!

Ulvi külas on kaua vaetud probleemi kallal – kas kogukonnamajaks valida endine rahvamaja või kunagine koolimaja. Mõlemad hooned on kaua seisnud tühjalt ja üsna õnnetus seisukorras. Nüüd on kogukonnas tehtud küsitluse tulemusel liisk langenud – tegutsema hakatakse endises koolimajas. Maja on suur ja tegevusi sinna mahub palju. Loometalgute soovimegi leida meie uuele kogukonnakeskusele sisu– mida selles majas kõik teha võiks? Ootame oma meeskonda eelkõige kogukonnaliikmeid ja  kogukondade esindajad, kellel on kogemusi teenuste ja tegevuste pakkumisega ja kogukonnamajade kasutuselevõtuga, aga ka kõiki teisi huvilisi.

Kohaliku tasandi demokraatia- kuidas see toimima saada?  Meeskond on komplekteeritud! 

Kõik omavalitsused  ootavad sisendeid valla arengukavasse. Kodanikud  annavad sisendeid.  Valla arengukava võetakse vastu. Sisendeid näha ei ole. Kumbki pool ei oska sageli koos asju  toimima panna. Sooviksime, et valla arengukava koostamisel ei tehtaks vaid formaalseid kodanike koosolekuid, vaid tegeletaks tõeliselt oluliste kohalike probleemide ja kitsaskohtade ärakuulamise ja arvestamisega. Oluline on, et kodanik tunneks, et elab vallas, kus hea elupaik on ka tema kaasabil loodud. Kuidas kaasata kodanikud valla arendamisse nii, et kogukond ei tunneks end kõrvalejäetuna ja  kohalikud probleemid leiaksid tee omavalitsuste arengukavasse? Ootame sel teemal kaasa mõtlema aktiivseid kogukonnaliikmeid, ettevõtjaid, asutuste ja organisatsioonide esindajaid ja inimesi avalikust sektorist, vallavalitsusest, volikogudest.

Vähendame toidu raiskamist!  Meeskond on komplekteeritud! 

Toidujäätmete ja toidukaoga seotud keskkonna-, majanduslikud- ja sotsiaalsed mõjud on üha suurema tähelepanu all nii globaalselt, Euroopa Liidu tasandil kui ka Eestis. Toidu raiskamist oleks vaja iga pool ja igal tasandil vähendada. Tartu Ülikooli tudengite poolt viidi Põltsamaa haridusasutustes läbi pilootprojekt, mille eesmärgiks oli Põltsamaa valla haridusasutuste näitel leida lahendus, kuidas ülejäänud koolitoit jõuaks äraviskamise asemel abivajajateni. Projekt tõestas, et vallas oleks abivajajaid, kes oleks nõus seda toitu tarbima. Väga põhjalikult tuleks aga läbi mõelda tee, kuidas ülejäänud toit abivajajateni jõuab, sest esines päris mitmeid komistuskohti, mis tuleks hoolikalt läbi mõelda. Teemat võiks laiendada kaasates ka erasektori toidukohti. Toidupank on edukalt teinud koostööd meie kauplustega, et need ei viskaks ära nn viimase kuupäeva toitu, nüüd oleks vaja kaasata ka kogukondi, et koolide ja toitlustuskohtade ülejäänud valmistoit kenasti abivajajateni jõuaks. Meeskonda ootame liituma kõiki, keda teema puudutab. Eriti aga omavalitsuste sotsiaalvaldkonna ametnikke, koolide ja lasteaedade esindajaid, koolide kokkasid, toidu- ja toitlustamisvaldkonnaga seotud  inimesi ja ettevõtjaid ning toidukäitlemisega seotud ametnikke.

Kogukonnamajade baasil kogukonnateenused –  kas ja kuidas? Meeskond on komplekteeritud! 

Jõgevamaal on  mitmeid korrastatud ja hästi varustatud/sisutatud küla- ja kogukonnamajasid.  Enamus neist on omavalitsuste omandis olevad hooned, kus tegutsevad kohalikud seltsid. Vallad rahastavad üldjuhul hoonete halduskulusid, kuid seltsid võiksid tegeleda senisest enam ka omatulu teenimisega. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus läbiviidud uuringust selgus, et meie kaunite külamajade peamised teenused on ruumide ja vahendite rentimine ja ürituste korraldamine. Lisaks on mõnel rahvamajas tegutseval seltsil ka leping vallaga piirkonna elanikele kultuuriteenuse osutamiseks.  Leader programm on Jõgevamaal toetanud kogukonnateenuste loomist mitmeid taotlusvoorusid, aga projekte on sinna esitatud üksikuid. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus ootab talgutele mõttekaaslasi, et arutelu tulemusel saada läbimõeldum, sihipärasem ja   mitmekesisem tegevuskava, kuidas innustada ja toetada kogukondi küla- ja kogukonnamajades teenuseid osutama ja nii tõsta kogukonna kui ka seltsi isemajandamise võimekust. Meeskonda on oodatud kõigist Jõgevamaa kolmest vallast külamajades tegutsejad, samuti naabermaakondadest edukad külamajades teenuste osutajad  ja kõik aktiivsed kogukonnaliikmed.

Meeskonnad saavad kokku loometalgutel 4. juunil Sadalas, et 10 tunni jooksul mentorite juhendamisel ja koosloomelist metoodikat kasutades startida ühiselt oma ideedele lahenduste leidmise suunas. 

Päeva lõpuks valib  žürii välja parimad meeskonnad, kes saavad rahalise auhinna oma idee elluviimiseks.
Loe loometalgute kohta lisaks JAEKi kodulehel https://www.jaek.ee/jogevamaa-loometalgud/.

Loometalgud on hea võimalus igaühel saada oma kodukojas muutuste algatajaks ja elluviijaks. Leiame üles Jõgevamaa eri paigus olevad sädemed ja aitame need üheskoos lõkkele puhuda!

Jõgevamaa loometalguid toetab LEADER programm ja Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja