Regionaalsete investeeringutoetuste programm (RIP)

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Toetust antakse  laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks.
 

Programmi raames toetatakse tegevusi:

  1. haridusteenuse kvaliteedi või kättesaadavuse parandamiseks või säästlikumaks korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes või üldhariduskoolides (sealhulgas koolide spordihoonetes ja -rajatistes ning õpilaskodudes) jms;
  2. hoolekandeteenuse kvaliteedi või kättesaadavuse parandamiseks või säästlikumaks korraldamiseks päevakeskustes, sotsiaalmajades, sotsiaalkorterites, hoolde- või turvakodudes ja muudel puuetega ja erivajadustega inimestele hoolekandeteenust pakkuvatel objektidel jms;
  3. sportimis- ja vaba aja veetmise teenuse kvaliteedi või kättesaadavuse parandamiseks või säästlikumaks korraldamiseks spordihoonetes, -rajatistes, -väljakutel, huvikoolides, noorte- ja vaba aja keskustes, rahvamajades, kultuurikeskustes või raamatukogudes jms.

Maksimaalne toetuse summa on  120 000 eurot, omafinantseering 25 % projekti maksumusest.


Toetust võib taotleda:

  1. kohaliku omavalitsuse üksus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse projekti puhul;
  2. mittetulundusühing, sealhulgas usuline ühendus, või sihtasutus, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ja tegevused toimuvad ühenduse liikmes- ja töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks.

Programmi ja taotlemise tingimustega saab lähemalt tutvuda EASi kodulehel.


Programmi maakondliku hindamiskomisjoni tööd korraldab alates 2018.aastast Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord  

 

Lisainfo:

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
programmi maakondlik korraldaja
tel 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee