SOTEE – Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".

Arenduskeskus osaleb aastatel 2015 – 2018 meetme toetuse andmise tingimuste väljatöötamisel ja elluviimisel sotsiaalministeeriumi partnerina. Meetme eesmärgiks on tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule asumise võimekuse suurendamiseks.


Arenduskeskuse tegevused:

  • sotsiaalteenuste maakondliku kaardistuse koostamine;
  • analüüsi koostamine sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajaduse osas perioodil 2016-2020;
  • arendusseminaride korraldamine kohalike omavalitsustekoostöö paremaks toimimiseks;
  • konsultatsiooniteenuse osutamine avatud vooru taotlust esitada soovivale kohalikule omavalitsusele või omavalituste liidule;
  • sisendi andmine teise taotlusvooru paremaks korraldamiseks. Esimese vooru projektide kohta info kogumine (kitsaskohad, ettepanekud jne) ja koondi koostamine sotsiaalministeeriumile.


Koostatud maakondlikud analüüsid: