Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 37 taotlust

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus Jõgevamaalt 37 taotlust: 11 taotlust meetmesse 1 ja 26 taotlust meetmesse 2.

Omavalitsuste kaupa esitati taotlusi:

 • Jõgeva vallast 15
 • Põltsamaa vallast 11 
 • Mustvee vallast 11 

Hindamise tulemusena sai positiivse koondhinde (6,0 hindepunkti või rohkem) 29 projektitaotlust,  alla 6,0 hindepunkti  sai 6 projektitaotlust. 

22.novembril toimunud maakondlik hindamiskomisjon otsustas  rahastada täies mahus 12 projekti ja vähendatud toetuse summaga 3 projekti toetuste kogusummas 19 342,91 eurot.

 

2018 sügisvoorus toetatud projektid

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Programm toetab tegevusi, millega panustatakse:

 • kogukonna identiteedi tugevnemisse;
 • kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvamisse;
 • tõhusama koostöö tekkesse;
 • kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse;
 • kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018.aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

 • Meede 1: Kogukonna areng – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 • Meede 2: Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.


Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot ja minimaalne nõutav omafinantseering on 10% projekti summast. 
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad, avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik ja mis tegutsevad küla, külade, valla, linna või asumi piires. 

Maakondlikud organisatsioonid saavad olla taotlejaks juhul, kui nad on maakonna juriidiliste ühenduste katusorganisatsioon.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja eelarve (sõltuvalt projektist ka nõutud lisadokumendid) tuleb saata hiljemalt 1.oktoobri kella 16.30 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse e- postile kop@jaek.ee

 

Infopäevad taotlejatele on:

 • 10.septembril kella 15.00 - 17.00 Põltsamaa Kultuurimajas, J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa linnas
 • 11.septembril kella 15.00 - 17.00 Jõgeva Riigimajas, Suur tn 3 Jõgeva linnas

 

Lisainfo ja projektide nõustamine:
Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee

 

Taotlusvooruga seotud dokumendid:

2018 sügisvooru taotlusvormid:

 2018 sügisvooru aruandevormid: