Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 sügisvoor avatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru esitati Jõgevamaal 42 taotlust:
29 taotlust meetmesse 2 ja 13 taotlust meetmesse 1. Kokku küsiti taotlustes 2019 sügisvoorus KOPi toetust 66901,24 eurot. 

13. novembril 2019 toimunud maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul tegi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus otsuse 13 taotluse rahastamiseks. Kokku jagati sügisvoorus projektidele toetust 22643,14 eurot. 
2019 sügisvoorus rahastatud taotlused

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse rogrammist toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

  • Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse andmise tingimustes  võrreldes kevadvooruga muudatusi ei ole. Taotlusvormide puhul on oluline valida 2019.aasta sügisvooru vormid.

2019 sügisvooru taotlusvormid:


Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik ja kes tegutsevad küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi (MTÜsid) liitev katusorganisatsioon. Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust - mõlemasse meetmesse ühe taotluse.


Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest. Kogu omafinantseering peab olema rahaline.

Infopäev taotlejatele toimub 10.septembril kella 14.00-16.00 Jõgeva Riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas. Tutvustame taotlemise tingimusi ja nõudeid ning jagame näpunäiteid taotlusvormide täitmiseks, teeme kokkuvõtte kevadvooru tulemustest ja arutame KOP määrusesse kavandatavaid muudatusi.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e- posti aadressile kop@jaek.ee  hiljemalt  01.oktoobriks 2019 kella 16.30-ks.

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

 

Taotlemisega seotud dokumendid:

Aruandevormid 2019 sügisvoor