Uudised ja teated

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru esitati Jõgevamaal 42 taotlust:
29 taotlust meetmesse 2 ja 13 taotlust meetmesse 1. Kokku küsiti taotlustes 2019 sügisvoorus KOPi toetust 66901,24 eurot. 

13. novembril 2019 toimunud maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul tegi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus otsuse 13 taotluse rahastamiseks. Kokku jagati sügisvoorus projektidele toetust 22643,14 eurot. 
2019 sügisvoorus rahastatud taotlused

Aruandevormid 2019 sügisvoor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse rogrammist toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

  • Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik ja kes tegutsevad küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi (MTÜsid) liitev katusorganisatsioon. Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust - mõlemasse meetmesse ühe taotluse.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest. Kogu omafinantseering peab olema rahaline.

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Taotlemisega seotud dokumendid: