Uudised ja teated

« Tagasi

Toetusvõimalused ettevõtjatele! Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT" eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.
Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud eraettevõtted, eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtjate ühisprojektid. Programmi peamises fookuses on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle jätkusuutliku arengu toetamiseks antakse abi 75% taotlusvoorude kogusummast.
Taotlus esitatakse EASi iseteeninduskeskkonnas elektrooniliselt.
Toetuse summa projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot tootearenduse ja tööstuse digitaliseerimise projektide puhul. Tervisetehnoloogiate projektides on toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta 1 250 000 eurot.
Põhitoetusskeemis toetatakse tootearenduse läbiviimist kolmes valdkonnas:
1. tööstusettevõtete „roheliste" toodete, teenuste ja tehnoloogiate/protsesside arendamiseks, mis on suunatud el. energia kasutamise ja CO2 emissiooni vähendamisele. Sobivad ka nt energiamajanduse või muud eelviidatud roheväärtust andvad IT projektid. Investeeringud on 50% ulatuses abikõlbulikest kuludest OK, sh tööstuslahendustele suunatud seadmete/tehnoloogiate väljavahetamiseks. Taotlemise eeldustest - peab olema läbi arvutatud keskkonnamõju, koostatud äriplaan (sh ette peab olema nähtud töökohtade loomine, käibekasv ja ärikasumi suurenemine võrreldes taotluse esitamisele eelneva aastaga jmt), projektiplaan, kommunikatsiooniplaan.
Näiteks sobivad siia valdkonna alla- tööstus- ja energeetikasektorile (EMTAK jagu C, B, D tähenduses) suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtt; - ressursisäästu edendavate IKT-komponendiga toodete ja teenuste arendamine eri valdkondades, näiteks energiatõhusus, tark tootmine, transport, targad tooted jm. Maht 12 515 882 EUR. Toetuse määr 200 -700 tuh eurot.
2. Uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamine IKT valdkonnas (ei pea olema roheväärtusega). Siia alla kuuluvad erinevate valdkondade uuenduslikud IT projektid, taotleja peab näitama käibekasvu ja ärikasumi suurenemist ning töökohtade loomist.
(Käesolevas punktis on välistatud tervistehnoloogiate lahendused, mis ei ole nimetatud Korra punktis 3.6.2).
Maht 1 930 667 EUR. Toetuse määr 200-700 tuh eurot.
3. Tervisetehnoloogiate valdkonnas (fookus on personaalmeditsiinil) toetatakse koostöös lõppkasutajatega disainitud uute IKT toodete ja teenuste arendamist personaalmeditsiini valdkonnas, näiteks:
• -lahendused haiglatele, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini ökosüsteemi võimestamine;
• - patsientide teekonda lihtsustavad lahendused, mille eesmärgiks on patsientide individuaalsete tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine;
• - terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja analüüsimisele suunatud tooted ja teenused;
• - lahendused esmatasandi arstiabile.
Maht 4 425 000 EUR. Toetuse määr 200 tuh -1 250 tuh eurot.
Lisapunkte (max 10% ulatuses) annab Norra teadus-või tehnoloogiapartneri kaasamine. Selle mõju hindab projektis Innovation Norway. Partneri (Eestist ja/või Norrast) tegevused on samuti abikõlbulikud.
Taotlejad peavad olema Eestis registreeritud ettevõtted (piirang – suurettevõtja omanike ring ei tohi riigi/KOV osaluse näol olla suurem kui 25%), partneritena sobivad lisaks Eesti ja Norra ettevõtetele ka MTÜ-d, assotsiatsioonid, ühendused, ülikoolid jne Et toetust antakse erinevate riigiabi liikide kaudu, siis kehtib üldine põhimõte: väikestele ettevõtetele 45%, keskmise suurusega ettevõtetele 35% ja suurtele 25% projekti abikõlbulikest kuludest – võimalikud erandid tulenevalt abi reeglitest. Riigiabireeglid kehtivad!
Taotlemine: taotlusvooruga (mitte jooksvalt)
Ajagraafik: Plaan avada meede 2020 jaanuaris (aga hiljemalt esimeses kvartalis), siis on 2 kuud aega taotlemiseks ja lõpptähtaja möödumisel toimub hindamine 3 kuu jooksul.
Hindamine: igas alajaotuses eraldi paremusjärjestus, hinnatakse 2 eksperdi poolt + Norra partneri hindamine Innovation Norway poolt.
Projektide elluviimine: 36 kuu jooksul (ehk 3a), projekti tegevused lõppevad hiljemalt 30.04.2024.
Programmi üldised alusdokumendid leiab siit: https://www.eas.ee/teenus/norratoetus/, täpsem teave uuendatakse peatselt.
NB! Ettevõtjad, kes soovivad kaasata Norra partnerit, peaks sellega alustama kohe!
Lisainfo: Norra Green ICT meetme vedaja, Anari Lilleojaga, EAS ettevõtlustoetuste koordinaator, +372 627 9452, Anari.Lilleoja@eas.ee