Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Aktiivsete Kodanike Fond avas I taotlusvooru

Avatud Eesti Fond avas Eesti vabaühendustele Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi I taotlusvooru.  
Taotlusvooru oodatakse keskmise suurusega ja suurprojekte.


Konkursile oodatakse avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele projekte, mis panustavad järgmiste tulemuste saavutamisse:

  1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
  2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
  3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud


Toetust saab taotleda projektidele, mis langevad ühte järgmistest valdkondadest*:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
  • keskkond ja kliimamuutused.


Täpsemad tingimused, millistele projektidele ning mis tulemusvaldkonna all saab toetust taotleda, on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.


Kokku jagatakse taotlusvooru raames välja kuni  1 100 000 EURi kahte liiki strateegilistele projektidele:

  1. Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000–60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetus annab vabaühendustele võimaluse seada pikaajalisi eesmärke ja teha oma valdkonnas strateegilist tööd.
  2. Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või koalitsioonidele, mille moodustavad mitu organisatsiooni. Suurem toetus võimaldab taotleda projektiga valdkonnapõhist mõju ning aitab edendada vabaühenduste võrgustike jätkusuutlikkust ja kasvatada nende mõju.

Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega, saavad hindamisel lisapunkte.

Projektide kestvus on antud konkursi raames 18 kuni 24 kuud.

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka vabatahtliku tegevuse vormis mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis. Mitterahaline panus moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 50%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev valitsusväline organisatsioon. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,29 EUR/h ja 10,50 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.


TAOTLUSVORMID

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. august 2019 kell 23:59.
Taotlused tuleb esitada ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

 

Taotlusvooru infopäevad toimuvad kõikidel päevadel kell 11-14

29.mail  Tallinn Eesti Rahvusraamatukogu Milleri Salong  
30.mail  Pärnu Keskraamatukogu rippsaal
3.juunil Narva kolledži seminariruum  
6.juunil Tartu Ülikooli raamatukogu Kodavere saal  

Registreeri infopäevale siin


Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
ACF programmi koordinaator
tel. + 372 615 5700

ksenia@oef.org.ee