Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval


Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja
OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud. Sooviavalduse leiate SIIT.
OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause, tasutakse enne koolitust arve alusel.
Info: enn@jaek.ee; tel. 5333 5172

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi): 09., 10., 24., 25. aprillil ja 7., 8., 22. mail  2019 kell 10.00-17.15 Jõgeva Riigimajas Suur 3, IV korruse saalis, mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 09.-10.04.2019; koolitaja Elmo Puidet:

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük 24.-25.04.2019; koolitaja Indrek Maripuu:

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 07.-08.05.2019; koolitaja Siiri Einaste:

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused 22.05.2019; koolitaja Elmo Puidet:

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.


Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.
Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Alustava ettevõtja nõustamine


Tasuta nõustamine potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele, kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat:

 • ettevõtlusega alustamise nõustamine, sh. juriidilised küsimused ja maksud;
 • potentsiaalse alustava ettevõtja ja alustava ettevõtte äriplaani nõustamine, sh. turundus-, ekspordi- ning finantsplaani nõustamine;
 • projektitaotluste konsulteerimine ning taotluste põhitingimuste selgitamine;
 • starditoetuse taotlemiseks eelnõustamine, eelhinnang ja arengunõustamine;
 • info erinevatest toetustest ja taotlusvoorudest;
 • mentorklubi
 • alustava ettevõtja baaskoolitus
 • messikülastused
 • koolituste ja seminaride läbiviimine


Sujuvaks teenindamiseks palume kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida konsultantidega telefonil 521 0431 (Marve Millend) või 5333 5172 (Enn Valgus) või e-postiaadressil ettevotlus@jaek.ee

Asume aadressil: Suur 3 Jõgeva 2.korrus. Kabinetid 207 ja 209

Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks


SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse tellimust, mida aitab rahastada Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Eesmärgiks on projekti „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks" (edaspidi Toetusskeem) väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirjas nimetatud tegevuste elluviimine. JAEK pakub koostöös EASiga Toetusskeemi punktides 2.1.1 ja 2.1.2 nimetatud potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele (edaspidi Sihtrühm) nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid  tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest. Tulemused on kirjeldatud EVTP 2016 tegevuskavas.  Toetuse summa aastaks 2016 on 55594 eurot.

JAEK ja EAS lähtuvad projektiga seoses sõlmitud Lepingu täitmisel, sh abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude määratlemisel eelkõige järgmistest õigusaktidest:

 • Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013;
 • Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus;
 • väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.15 käskkiri nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks";
 • Vabariigi Valitsuse 01.09.2014.a. määrus nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord";
 • Vabariigi Valitsuse 12.09.2014.a. määrus nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord".


Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks" käskkiri ja  käskkirja seletuskiri

Seletuskiri ka lisadokumendina: