PATEE programm

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) tegevused aastatel 2020-2023

Projekti nimi: Jõgeva maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine 2020-2023
Toetuse saaja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Toetuse summa: 386 707,00 eurot ehk 84% projekti kogumahust (projekti kogumaht 460 365,48 eurot, omaosalus 73 658,48 eurot).
Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusena parendatakse ettevõtete ühistegevuse võimalusi ning üleüldist konkurentsi- ja ekspordivõimekust, hõlmates endas tegevusi ettevõtjate omavahelise suhtluse ning koostöö koordineerimise eesmärgil.
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.01.2020-31.08.2023
Projekti elluviimise koht: Jõgeva maakond

Projekt aitab saavutada järgmisi eesmärke:

Tootlikkus ettevõtluses

Projekti tegevuste abil leitakse võimalusi kohalike ettevõtete tootlikkuse tõstmiseks eelkõige tootearenduse, tootmisprotsesside tõhustamise ning turundusvõimekuse tõstmise näol. Nt 2019. aastal IMECCI poolt läbiviidava digi- ja personalliaudit hindab osalevate ettevõtete hetkeseisu ja võimaldab teha arenguplaane. Auditi tulemusena kavandatakse projekti toel koolitusi tehnoloogiliste täienduste sisseviimiseks ettevõtetes. Samuti toetavad tootlikkuse kasvu õppe- ja kontaktreisid välismaale, mis avardavad silmaringi, annavad eeskuju ja inspiratsiooni uute lahenduste kasutusele võtuks tootlikkuse kasvu eesmärgil.

Elanike sotsiaalne aktiivsus ja kaasatus 

Eesmärgi strateegilisus ei tulene Jõgevamaa mitte probleemsest mahajäämusest Eesti kasvuregioonidest kuivõrd vajadusest kompenseerida maakonna väiksema mastaabiga ja hõredama asustusega kaasnevaid nõrkusi – väiksemat koondunud nõudlust ja pakkumise mitmekesisust, nõrgemat konkurentsi, madalamat kuluefektiivsust. Seoses mobiilsuse kasvu ja maapiirkondades vananeva kui ka uute elanike kaasamisega võrgustike töösse (turism, kohalik toit) on võimalik kasvatada nende aktiivsust ja kaasatust. Nt kohvikute päevade korraldamisel kasutatakse koostöös kohalikku toorainet, kultuurilist teenindamist, reklaami, avatud külastamiseks turismiatraktsioonid, noored kaasatakse lisaks eelpool nimetatud tegevustele nn suunamudijatena. Külastuspakettide loomine võimaldab kaasata erinevaid sihtgruppe nende väljatöötamisse kui ka elluviimisesse.

Maakonna toimivus ja maine

Ettevõtete kasumlikkuse tõus läbi tootlikkuse kasvu võimaldab tõsta töötajate palkasid, mis omakorda mõjutab välja- ja sisserännet. Noorte ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu võimaldab ettevõtetel teha arendustegevusi konkurentsis püsimiseks. Noorte ettevõtlusteadlikkuse kasv ja ettevõtlusõppes osalemine loob eeldused noorte poolt loodavate õpilasfirmade tegevusteks ja tulevikus ettevõtlusega alustamiseks. Noorte kaasamine ja arendamine loob eeldused peale koolide lõpetamist nende elama jäämist või naasemist maakonda. Maakonna rikkaliku kultuuri- ja looduspärandiga seotud turismiteenuste ja ettevõtjate võrgustike arendamine toetab maakonna toimivust ja positiivset kuvandit.

Projekti väljundid ning alategevused:

Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamine

Naiste ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine

Koostöövõrgustike (klastrite) loomine

Ühiste tootepakettide väljatöötamine

Õppe- ja kontaktreisid metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtjatele

Õppereisid turismi- ja toiduvaldkonna ettevõtjatele

Toiduvaldkonna ettevõtjate arenguprogramm

Koolitused ettevõtjatele juhtimise efektiivuse tõstmiseks

Ettevõtjate tunnustamine

Jõgevamaa töö- ja karjäärimess

Ettevõtete külastused

Õppereisid/koolitused haridusasutuste õpetajatele

Õpetajavahetused

Koolitused noortele ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks

Õpilasfirmade loomine

Projekti tulemused:

Projekti tegevused soodustavad töökohtade säilimist ning tööhõive, ettevõtlusaktiivsuse ja lisandväärtuse kasvu Jõgeva maakonnas. Eesmärk on ettevõtete omavahelise suhtluse ja koostöö soodustamine piirkonna siseselt ning üleselt, korraldades selleks erinevaid ühisüritusi ning õppereise ja koolitusi. Nimetatud tegevuste tulemusel tekivad võimalused ühistegevusteks ning suureneb ettevõtjate konkurentsivõime. Tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine töötlevas tööstuses ja põllumajanduses võib tuua kaasa maapiirkondades töökohtade vähenemist. Arvestades maakonna kultuurilis-ajaloolist ja loodusrikkust on aktiivsetel ja algatusvõimelistel inimestel olemas eeltingimused luua endale töökohti. Väikeettevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks ja säilitamiseks viiakse projektiga ellu arendustegevusi koostöövõrgustike loomiseks. Projekti tulemusena teevad koostööd turismiasjalised, kultuurikorraldajad, toidupakkujad. Viiakse läbi ühisseminare, koolitusi, õppe- ja kontaktreise. Maakonna külastusaktiivsuse tõstmiseks töötatakse välja erinevaid tootepakette. Koostöös korraldatakse turundustegevust, sh töötatakse välja Tartule kui lähimale suurele linnale suunatud turunduskampaaniad. Osaletakse Lõuna-Eesti turismiklastri kontseptsiooni väljatöötamises ja tööle rakendamises. Projekti lõpuks töötab klaster iseseisva turismiasjalisi ühendava ja nende koostegemisi korraldava organisatsioonina. Toidupakkujatele läbi viidud arenguprogrammi tulemusena on toimunud arenguhüpe toidu pakkumise ja teeninduse valdkonnas Toiduvaldkonna ettevõtjad on moodustanud perioodi lõpuks iseseisva toiduklastri. Koordineerivate ja toetavate tegevustega luuakse eeldused võrgustike toimima jäämiseks ka peale PATEE perioodi lõppemist. Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvule aitab kaasa noorte teadlikkuse tõstmine ettevõtlusest ning töövõimaluste tutvustamine maakonna ettevõtetes. Maakonna põhikoolides ja gümnaasiumites toimib kavakindel ettevõtlusõpe, mille tulemusena on suurenenud etttevõtlikkus. Noored on aktiivsed projekt- ja õpilasfirmade tegevuses. Õpetajad teavad ja tunnevad ettevõtlusvaldkonda ja kursis ettevõtluses toimuvaga. Õpetajad on aktiivsed kogemuste vahetajad ja aldid ennast täiendama. Noored on kaasatud oma kodukoha ja maakonna turundamisse (suunamudijad).
Projekti tulemusena tunnevad ettevõtjad, ettevõtlikud noored ja teised ettevõtlusvaldkonnas erinevaid tegevusi ellu viivad tegusad inimesed end väärtustatuna. Selle saavutamiseks vaadatakse üle senine tunnustamissüsteem, sh näiteks lisanduvad noorte ja toidupakkujate tunnustamine.

Eveli Jürgenson
Turismiarendusjuht

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
+372 5305 9953
eveli@jaek.ee

Ülle Jukk
Kohaliku toidu spetsialist

Jõgevamaa Koostöökoda
+372 5305 6322
ylle@jogevamaa.com 

Projektiga seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” – raames.