Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu (kinnitatud 14.03.2023)

Jõgeva vald

Viktor Svjatõšev

abivallavanem

Põltsamaa vald

Karro Külanurm

vallavanem

Mustvee vald

Indrek Kullam

vallavanem

Politsei- ja Piirivalveamet

Andrus Reimaa

Tartu politseijaoskonnajuht

Politsei- ja Piirivalveamet

Jana Õim

Jõgeva piirkonnavanem

Lõuna Päästekeskus

Viljar Schmidt

Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja

Transpordiamet

Diana Okas

Jõgeva maakonna kontaktisik

Kaitseliit

Tõnis Metjer

Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik

Keskkonnainspektsioon

Dora Kukk

Jõgevamaa büroo juhataja

Sotsiaalkindlustusamet

Rita Kaasik

Jõgevamaa ohvriabi töötaja

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Aive Tamm

juhatuse liige

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Maie Puusepp

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

Nõukogu ülesanded on:
 • – kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;

 • – koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;

 • – seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;

 • – soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;

 • – koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega. Koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga, jt riigi esindajatega;

 • – täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

Nõukogu töökord on:
 • – Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse nõukogu liikmete seast;

 • – Nõukogu teenendab Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist;

 • – Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse;

 • – Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl;

 • – Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks;

 • – Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi, õppereise;

 • – Nõukogu esimees tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga;

 • – Nõukogu otsused on avalikud ja nõukogu tegevust kajastatakse Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse veebilehel.