Jõgeva maakonna kliima- ja energiakava

Jõgeva maakonna kliima- ja energiakava

Meede: Climate Change Mitigation and Adaptation

Taotlusvoor: KOVide kliima- ja energiakavade koostamine

Projekti algus ja lõpp: 03.01.2022 – 19.01.2023

Projekti nimi: Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamine

Projekt nr 2014-2021.1.06.21-0036

Projekti partnerid:

Projekti taotlejaks on Jõgeva vallavalitsus.

Projekti partneriks on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, mis aitab kaasa maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, pakub professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ning koordineerib kohalike omavalitsuste ühist ja maakonnaülest arendustegevust.

Projekti teisteks partneriteks on Põltsamaa ja Mustvee omavalitsused, kelle ülesandeks on oma haldusterritooriumil arengu kavandamine, elanikkonna heaolu tagamine ja selleks teenuste pakkumine.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaksumus on 48 517,70 eurot, sealhulgas projekti maksimaalne toetusmäär on 75,13% abikõlblikest kuludest ehk 36 450,08 eurot.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on kaardistada Jõgeva maakonna hetkeseis ning sellest lähtuvalt koostada kliima- ja energiakava, millega lepitakse kokku maakondlikud eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Koostada Jõgevamaa ülene kliima- ja energiakava, koos eesmärkide seadmise ja tegevuste kirjeldamisega nende saavutamiseks.

Täna on KOV-idele ebaselge, kuidas vastata Euroopa ja Eesti kliimanõuetele, kui pole teada, mis on hetkeseis. Käesoleva projektiga sihitakse mitut eesmärki – saada aru, mis on tänane seis; teha kokkulepe, mis on maakonna prioriteet; seada eesmärgid ja teha otsused tuginedes andmetele ning lõpuks luua ülevaade, kas ja kuidas seatud sihid aitavad saavutada seatud rahvusvahelisi ja siseriiklikke norme.

Loodav väärtus:

Tuvastatakse valdkonnad, millel on suurim mõju ja mis on piirkonnale olulisemad ja kriitilisema tähtsusega. Ühine maakondlik kava võimaldab selle elluviimisel ressursse mõistlikult kasutada (mitte teha üksikuid ja väikese mõjuga projekte). See annab KOV-idele tööriista, et võtta vastu teadmistepõhiseid pikaajalisi strateegilisi otsuseid. Mis omakorda võimaldab KOV-ide haldusalas elavate inimeste elukvaliteeti ja elukeskkonda säilitada või parandada.

Projekti protsessi väljundid:

Kaardistatakse praegune olukord, sh Jõgeva maakonna kohalikke omavalitsusi mõjutavad kliimariskid; võimalused kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks; energia- ja kliimateema kaetus arengudokumentides; kliimamuutuste võimalikud positiivsed mõjud; kirjeldatakse KOV-ide poolt siiani ellu viidud ja planeeritud asjakohased tegevused energia- ja kliimavaldkonnas;

Seatakse tähtajalised ja võrreldavad eesmärgid kliimamuutustega kohanemiseks ja kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning

Määratakse näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse;

luuakse koonddokument koos tegevuskavaga.

Tulemus:

Kava koostamise tulemusena on tuvastatud kliima- ja energiakava valdkondade prioriteetsus Jõgeva maakonnas, mis võimaldab KOV-idel vajalikke tegevusi tähtsuse järjekorda asetada ja vastu võetavaid otsuseid elanikele paremini selgitada. Tõuseb Jõgeva maakonna KOV-ide ametnike pädevus ja teadlikkus kliima ja energia valdkonnast ja eesmärkidest ning oluliselt paraneb elu-, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet.


Projekti tulemused panustavad üleriigiliste eesmärkide saavutamisse:

Eesti riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi valmiduse ja võime suurendamine kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks;

enne 2000. aastat ehitatud hoonefondi terviklik rekonstrueerimine aastaks 2050;

teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kasutamine majanduse konkurentsivõime hoidmiseks;

taastuvenergia osakaal energia summaarses lõpptarbimisest peab aastal 2030 olema vähemalt 42%.

Projekti tulemusena on valminud Jõgeva maakonna kliima- ja energiakava dokument, läbi viidud tööseminarid, visiooniseminar, kaasatud vajalikud eksperdid.

Koostatud kliimakava tulemusi saab arvestada ka uute üldplaneeringute koostamisel, mis peaksid valmima 2023. aastal.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Jõgeva maakonna kohalikel omavalitsustel puudub täna terviklik ülevaade, mida kliimamuutused igale vallale tähendavad ning kuidas nendega toimetulekuks valmistuda nii, et kodanikud on teadlikud ja neile on tagatud igakülgsed riskide maandamise võimalused ning selleks ei kulutataks ülemäära palju maksumaksja raha.

Projekti elluviimise tulemusena luuakse maakondlik kliimakava.

Kontakt: Aive Tamm, aive.tamm@jaek.ee, +372 5309 0915

Jõgevamaa kliima- ja energiakava leiate siit.

Lõppseminari ettekanded:

07. septembril toimusid Jõgeva ja Põltsamaa vallas Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamise tööseminarid. Kohalike omavalitsuste esindajad koos Consultare OÜ ja Nomine Consult OÜ konsultantidega arutlesid prügi-, energia- kliima-, kütte ja paljudel teistel asjakohastel teemadel. Arutati, mis on vallas kliima ja energia teemadel juba hästi ja mis vajaks veel tegemist ja mis on võimalused.

Samalaadne koosolek toimus ka Mustvee vallas 08.septembril.

Jõgevamaa kliima- ja energiakava saab valmis selle aasta lõpuks.

 

31.oktoobril toimus Jõgeva kultuurikeskuses järjekordne Jõgeva maakonna kliima- ja energiakava visiooniseminar.
Kohal olid kohalike omavalitsuste töötajad ning asjassepuutuvate maakondlike organisatsioonide esindajad.
Seminari fookus oli kliima- ja energiakava visiooni ja eesmärkide arutelul ning sõnastamisel.
 
Visiooniseminari päevakava:

14.30 – 15.30 – I osa

– Seminari sissejuhatus ja eesmärgid

– Ülevaade Jõgevamaa energia- ja kliimavaldkondade analüüsist, probleemid ja võimalikud lahendused

– Jõgevamaa KEKi visioon ja eesmärgid, arutelu

15.30 – 15.45 Värskenduspaus

15.45 – 17.00 – II osa

– Tegevussuunad ja tegevused energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks (riiklik tasand, maakondlik tasand, KOV tasand), arutelu

– Kokkuvõte ja prioriteedid