Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. kevadvooru taotluste vastuvõtt lõppes 1. aprillil.

Jõgevamaal esitati vabaühenduste poolt  kevadvooru 33 taotlust. 

Taotluste menetlemiseks, hindamiseks ja toetuste väljamaksmiseks on nüüd Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel aega 50 tööpäeva (kuni 10. juunini 2024).


 
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse vabaühenduste tegevusi, millega panustatakse:

 – kogukonnaliikmete teadiste ja oskuste kasvu;

 – kogukonna identiteedi tugevnemisse; – tõhusama koostöö tekkesse;

– kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide  rajamisse ja arendamisse;

 – kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK). 

Aastas on KOPil 2 taotlusvooru: kevadel (tähtajaga 1.aprill)  ja sügisel (tähtajaga 1.oktoober).

Taotlused tuleb esitada e-toetuste keskkonnas https://etoetus.rtk.ee/

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Kogukonna areng
 Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine
Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on: 

  • – Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 

  • Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik ning mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmeskonnast laiema sihtgrupi heaks. Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, alevi, valla või linna huvides, välja arvatud kogudused, kes tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides. 

Kohaliku omaalgatuse programmi projektis on oluline kogukonna kaasatus projekti ettevalmistusse ja elluviimisse ning  nende projektist saadav kasu.
Kogukonnaks loetakse KOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma.  

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Programmi tingimused on kirjeldatud riigihalduse ministri 20.03.2021 määruses nr 10 

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Rahuldatud taotluste nimekiri avalikustatakse JAEKi veebilehel taotlemise aasta alamlehel.

AVALIKKUSE TEAVITAMISE KOHUSTUS
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes.
Alates 2024. aastast on KOP programmil ka oma logo.
Projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel, renoveeritud või korrastatud objektidel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist” (määruse § 23 lg 2 p 13) ja /või lisada KOP logo. Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KOP toetusega. 

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa KOP menetleja, tel 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee 

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja