Kohaliku omaalgatuse programmi  kevadvooru taotluste vastuvõtt lõppes 1. aprillil 2024. 

Jõgevamaa vabaühendused esitasid kevadvooru 33 taotlust: 18 Kogukonna arengu meetmesse ja 15 Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel on nüüd aega 50 tööpäeva taotluste menetlemiseks, hindamiseks ja toetuste väljamaksmiseks.

Kokku on Jõgevamaal KOPi 2024. aasta taotlusvoorude toetuste eelarveks kokku 48 361 eurot. Kevadvoorus jagatakse JAEKi nõukogu otsusega välja 29 000 eurot (59,96%) ja sügisvoorus 19361 eurot (40,04%).


 

Taotlusi sai esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas https://etoetus.rtk.ee

Taotlejatele mõeldud infopäeva ettekannete salvestusi saab vaadata siin:

– nõuded taotlejale ja taotlusele
– e-toetuse taotlusvormi tutvustus
– aruande esitamise põhimõtted
– taotlusest hindaja pilgu läbi
– venekeelne infopäev

Taotlejate korduma kippuvad küsimused leiad siit.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab  vabaühenduste  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

*Kohaliku omaalgatuse programmi projektis on oluline kogukonna kaasatus projekti ettevalmistusse ja elluviimisse ning  nende projektist saadav kasu.

*Kogukonnaks loetakse KOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma. Kogukonnana (projekti sihtgrupi ja kasusaajatena) mõeldakse  maksimaalselt ühe valla elanikke (kasusaajateks saavad olla küla/külade, aleviku, alevi, linna või maksimaalselt ühe valla elanikud).

*Taotleja peab olema registreeritud Jõgeva maakonda ja projekti tegevus peab toimuma Jõgevamaal.

*Taotleja ühingu tegevuspiirkond ja projekti tegevuspiirkond peab olema ühe ja sama omavalitsuse piires.

*Maakondlikke projekte ei toetata. Maakondliku projektina mõeldakse projekte, mille tegevused toimuvad  ja projekti sihtgrupp on terve Jõgeva maakond või mitu valda.

*Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga ja 2022. aasta majandusaasta aruanne peab olema esitatud. 

*Remondi ja ehitustegevuste korral peab taotlejal olema ruumide või maa kohta vähemalt 1.aprillini 2028 kehtiv rendi- või kasutusleping.

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Toetuse summa on: 

  • – Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Taotlusi saab esitada kuni 1. aprilli kella 16:30ni  ainult veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee

Taotlusi hindab vastavalt KOP määruse § 16  lõige 1-le  viieliikmeline hindamiskomisjon, kelle 3 liiget määrab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu ja 2 liiget määrab Eesti Külaliikumine Kodukant.
Jõgevamaa KOPi hindamiskomisjoni kuuluvad:

1. Reelika Kivimurd – MTÜ KP Arendus 
2. Krista Pint – Võtikvere Küla Selts
3. Karin Tõnts -Põltsamaa Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing 
4. Liia Lust – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
5. Leina Kreek – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja 

Taotluste mentlemiseks on Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel alates 1.aprillist 2024 aega  50 tööpäeva  (10. juunini 2024).

Taotluste menetlemine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa KOP menetleja, tel 5208 423, kersti.kurvits@jaek.ee