PATEE 2017 - 2019

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) tegevused aastatel 2017-2019

 
1. Maakonna turundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine

OTSUS taotluse rahuldamise kohta 2018-2019 perioodiks

Tegevuse peamine eesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana. Tegevused aitavad tõsta maakonda külastavate turistide arvu, suurendada maakonna turismiasjaliste poolt pakutavate toodete/teenuste arvu, parendada nende kvaliteeti ning säilitada ja/või luua uusi töökohti turismisektoris.

Sihtgrupp: Jõgevamaa turismitoodete ja -teenuste pakkujad; sise- ja välisturistid

Tegevused:

I. Üldised tegevused, infovahetus:

 1. Turismivaldkonna arendusjuhi töö jätkamine

 2. Infovahetus ja koostöö erinevate koostööpartneritega

II. Arendustegevused:

 1. Turismiasjaliste koostöö arendamine – seminaride, õppereiside ja koolituste korraldamine maakonna turismiasjalistele; turismivõrustikes osalemine.

 2. Leader-projekti “Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel” elluviimine

III. Turundustegevused:

 1. Pere-, kultuuri- ja loodusturismi toodete turundus – trükiste koostamine, messidel osalemine, turundus sotsiaalmeedias.

 2. Pereturismi kampaania elluviimine

 3. Rahvusvahelise ettevõtjate kontaktseminari korraldamine

Eelarve 2017-2019 perioodiks: 83 198,40 eurot

Projektijuht

Eveli Jürgenson
Turismiarendusjuht
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

2. Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning säilitamine

OTSUS taotluse rahuldamise kohta 2018-2019 perioodiks

Tegevuse eesmärk on ettevõtete omavahelise suhtluse ja koostöö soodustamine sama valdkonna ettevõtjatega piirkonna siseselt ning üleselt, mille tulemusel tekivad võimalused ühistegevuseks ja suureneb ettevõtete konkurentsivõime. Tegevused soodustavad töökohtade säilimist ning tööhõive ja lisandväärtuse kasvu maakonnas. Ettevõtlusaktiivsuse tõstmine toimub ettevõtluse mainekujunduse abil, et muuta maakonda paremaks paigaks, kus töötada ja elada. Maakonna ettevõtluskeskkonna maine tõstmisel panustatakse ettevõtjaks olemise väärtustamisele ning kaasatakse ettevõtjaid arendustegevusse, mis tõstavad nende konkurentsivõimet. Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvule aitab kaasa noorte teadlikkuse tõstmine ning töövõimaluste tutvustamine maakonna ettevõtetes. Piirkonna ettevõtluskeskkonda turundatakse välis- ning kohalike investeeringute toomise eesmärgil.

PATEE 2015-2016 arengustrateegia kohaselt moodustasid maakonna fookusvaldkonna puit ning metall. Nende valdkondadega jätkatakse ka 2017-2019 perioodil.

Plaanis on jätkata fookusvaldkonna ettevõtete suhtluse ning koostöö koordineerimist, et parendada ühistegutsemise võimalusi ning üleüldist konkurentsi- ja ekspordivõimekust.

Tegevused jagunevad kolme valdkonda:

I. Ettevõtluse mainekujunduse tegevused ettevõtlusaktiivsuse tõstmise eesmärgil:

 1. Ettevõtjate tunnustamine

 2. Ettevõtete külastuste korraldamine maakonna noortele

 3. Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev

 4. Ettevõtjate võrgustike ning klubiliste tegevuste jätkamine

 5. LEADER projekti “Turundusarenguprogramm 2018” elluviimine

 6. Turundus- ja arendusjuhi töö jätkamine

II. Fookusgrupi ehk puidu- ja metallisektori võimekuse tõstminetööhõive ning lisandväärtuse kasvatamise eesmärgil:

 1. Koolitusprogrammid

 2. Kontaktkohtumised töötleva tööstuse ettevõtetele

 3. Koolitused ja seminarid koostöös klastri, kompetentsikeskuste ning kutsekoolide ja ülikoolidega

III. Piirkonna ettevõtluskeskkonna turundamine välis- ning kohalike investeeringute toomise eesmärgil:

 1. Jõgevamaa ettevõtlusala loomise eestvedamine ja koordineerimine

 2. Regionaalse investorkonsultandi tugitegevused ja maakondlike turundusmaterjalide koostamine

Eelarve 2017-2019 perioodiks: 148 357,45 eurot

Projektijuht

Sandra Saviauk
Turundus- ja arendusjuht
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

3. Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine

OTSUS taotluse rahuldamise kohta 2018-2019 perioodiks

Projekti eesmärk on toiduvaldkonna kui Jõgevamaa olulise majandussektori tugevdamine ja arendamine tootjate ning toidupakkujate koostöö, ettevõtlusaktiivsuse suurendamise, lisandväärtusega kohalikku päritolu toidutoodete ja teenuste esiletõstmise ning laiema tutvustamise kaudu.

Sihtgrupp: piirkonna toidutootjad ja toidupakkujad ning võrgustikud

Tegevused:

I. Üldised tegevused, infovahetus:

 1. Toiduvaldkonna arendusjuhi töö jätkamine.

 2. Infovahetus piirkondlikul ja Lõuna-Eesti tasandil, koostöö erinevate võrgustike ning organisatsioonidega.

 3. Loodud piirkondlike toiduühenduste nõustamine.

II. Arendustegevused:

 1. Toiduvõrgustiku liikmete pädevuse suurendamine ja koostöö arendamine ettevõtluse ning erialase arendamisega seotud teemadel läbi ühisseminaride, täienduskoolituste, ürituste ning nõustamistegevuste.

III. Turundustegevused:

 1. Ettevõtjate, kohaliku tooraine, toodete ja toidupakkujate teenuste tutvustamine maakonnas, Lõuna-Eesti toiduüritustel ning erinevatel messidel, trükiste koostamine.

 2. Kampaania “Jõgevamaa maitsete nädal” korraldamine.

Eelarve 2017-2019 perioodiks: 33 993,00 eurot

Projektijuht

Ülle Jukk
Kohaliku toidu spetsialist
Jõgevamaa Koostöökoda

Kaasatud organisatsioonid

Käesoleva tugiprogrammi koostamist Jõgeva maakonnas korraldas SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, kaasates mitmeid piirkonna arendamise seisukohast olulisi organisatsioone. Tugiprogrammi arutelu, kuhu olid kutsutud kõik kaasatud organisatsioonid, toimus 7.09.2016 Õuna Puhketalus.

 • Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

 • Jõgeva Maavalitsus

 • Töötukassa Jõgevamaa osakond

 • Jõgevamaa Koostöökoda MTÜ

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut

 • Luua Metsanduskool

 • Lingalaid OÜ

 • SA Kalevipoja Koda

 • Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum

 • Softcom OÜ

 • Kitzinger-Progress AS

 • Jõgevamaa Gümnaasium

 

Eelpool nimetatud kõik organisatsioonid kaasatakse tugiprogrammi elluviimisse.

 • Saare Vallavalitsus

 • Jõgeva Vallavalitsus

 • Põltsamaa Vallavalitsus

 • Jõgeva Linnavalitsus

 • Põltsamaa Ühisgümnaasium

 • OÜ Vudila

 • Jõgevamaa Rajaleidja

 • Valmeco AS

 

Eelpool nimetatud kõik organisatsioonid kaasatakse tugiprogrammi elluviimisse.

Projektiga seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” – raames.