Kohaliku omaalgatuse programm 2018

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus KOPi 2018.aasta sügisvoorus 37 taotlust: 11 taotlust meetmesse 1 ja 26 taotlust meetmesse 2. 

Omavalitsuste kaupa esitati taotlusi: Jõgeva vallast 15, Põltsamaa vallast 11, Mustvee vallast 11.

Hindamise tulemusena sai positiivse koondhinde (6,0 hindepunkti või rohkem) 29 projektitaotlust. Alla 6,0 hindepunkti sai 6 projektitaotlust. 22.11.2018 toimunud hindamisel otsustas maakondlik hindamiskomisjon rahastada täies mahus 12 projekti ja vähendatud toetuse summaga kolme projekti toetuste kogusummas 19 342,91 eurot.

Taotleja nimi

Projekti nimi

KOP toetus

Adraku Külaselts

Adraku küla keha ja kultuuri päevad

744,00 €

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts

Kärde Killamängud 2019

1750,00 €

Sadala Külade Selts

Külakogukonna säravhetked

2000,00 €

MTÜ Trollitrall

Lastele uute laudade ja toolide soetamine turvalisuse ning tegevuse jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil

1320,00 €

Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda

Et Avinurme teaks, mis Voorel teoksil

1210,00 €

MTÜ Esku GYM

Värskem õhk Eskus

1382,00 €

Kamari Haridusselts

Õunad mahlaks – tarbime kodukoha mahlasid

1928,00 €

MTÜ Avinurme Suveteater

Vihma käest räästa alla

1993,00 €

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lohusuu Kogudus

Laste muusikaring Hingelind laulab ja õpib pärandi toel

660,00 €

Lustivere Külaselts

Lustivere Külaseltsi tegevuse arendamiseks sülearvuti ja A4/A3 värviprinteri soetamine

1782,00 €

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lohusuu Kogudus

Süntesaaatori ostmine lasteringi ja kogukonnaürituste läbiviimiseks

309,00 €

Sadala Külade Selts

Kogukonna esivanemate radadel

1935,00 €

Mittetulundusühing Puurmani Eakate Selts

Automaatpesumasina -kuivati soetamine Puurmani piirkonna eakatele

449,91 €

Kaarepere Külaselts

Nõudepesumasin Kaarepere Külaseltsile

380,00 €

Mittetulundusühing Paita Mind

Jõgevamaa kasside turvakodu hoone soetamine

1500,00 €

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Programm toetab tegevusi, millega panustatakse: kogukonna identiteedi tugevdamisse, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvatamisse, tõhusama koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse, kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik ja kes tegutsevad küla, alevku, valla, linna või asumi huvides. Maakondlikud organisatsioonid saavad olla taotlejaks juhul, kui nad on maakonna juriidiliste ühenduste katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja