Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi

JÕGEVAMAA TERVISEDENDAJA TUNNUSTAMINE

 • Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2020. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. 
 • Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.
 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid järgmistes  kategooriates:
  • Jõgevamaa Tervisedendaja;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu.
 • Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Aia tn 1, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee hiljemalt 25. novembriks 2020. a.
 • Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" kategooriate võitjate ja kandidaatide tunnustamine toimub Jõgevamaa kultuuri, spordi ja tervisedendajate tänuüritusel 8 .jaanuaril 2021.

Konkurssi korraldatakse Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud maakondliku tegevuskava raames.

Pildil 2019. aasta tunnustuse pälvinud tervisedendajad koos toonase maakonna tervisenõukogu esimehe ja SA JAEK vastutava spetsialistiga. 

 

TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE IDEEVOOR

 

Jõgeva maakonna tervisenõukogu kutsub osalema elanike tervist ja heaolu toetavate tegevuste mitmekesistamiseks ideede taotlusvoorus. Taotlusi oodatakse maakonna terviseprofiilis välja toodud valdkondlikele prioriteetidele. Taotlustele ei ole esitatud eelarvelisi nõudeid, kuid planeeritav eelarve peab olema tegevusega seotud, mõistlik ning kulusäästlik.

Parima(te) ideede toetamist on võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku 2021. aasta tegevuskava raames või võimalusel 2020 aasta tegevuskava täpsustatud eelarvelistest vahenditest.

Kui Sul on idee, siis oled oodatud osalema ideede taotlusvoorus:

 • kuidas panna noored ja pered rohkem järjepidevalt liikuma?
 • kuidas teha tervislik toiduvalik peredele popiks ja kättesaadavaks?
 • kuidas toetada ja nügida noori iseseisvumises nii, et nad ei ohustaks iseendi tervist?

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG 20. oktoober 2020 arendus@jaek.ee

 

Täpsemalt: 

Taotlusvooru tingimused

Taotluse vorm (Lisa 1)

TOITUMISEST LIHTSALT JA IDEEDEGA

Õnn ja tühi kõht käivad harva koos
Jaapani vanasõna
 
Ei ole olemas supertoite, toitumiskavasid või imevahendeid, mis tooksid tervise või kaalulanguse
ilma selleks vaeva nägemata. Samas on olemas kindlad põhitõed, mida silmas pidades oled tervem ja tegusam.
Tihti kuuleme, et tervislik toitumine on kallis, aga kas tegelikult ka on? Näidismenüüst leiad
Riisi köögiviljadega, (2 portsjonit,portsjoni kaal umbes 250 g.Valmistatava toidu maksumus 0,90 eurot).
Pastasalati köögiviljadega (2 portsjonit, portsjoni kaal umbes 390 g.Valmistatava toidu maksumus 1,20 eurot). 
Kartulipuder lillkapsa ja brokoliga (2 portsjonit, portsjoni kaal umbes 450 g).Valmistatava toidu maksumus 1 euro).

Ametlikud infokanalid koroonaviiruse alase teabega

Ametlikku infot leiate:

 

JÕGEVA MAAKONNA TERVISE- ja HEAOLUPROFIIL

SA JAEK nõukogu kiitis 10. detsembril heaks Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiili.

2018. aastal avaldatud maakonna tervise ja heaolu ülevaatest selgub, et Jõgevamaa meeste keskmine eluiga on 71 aastat, millest tervena elatud aastaid on vaid 46. Naiste keskmine eluiga on 81 aastat, millest on tervena elatud 50 aastat. Võrdluseks on Eesti meeste keskmine eluiga 73,2 ja tervena elatud 53,9 aastat. Eesti naiste keskmine eluiga on 81,9 ja tervena elatud 57,4 aastat. Oodatava eluea osas oleme sarnased Eesti keskmisega, kuid tervena elatud aastatega jääme keskmisele alla ligikaudu kaheksa aastaga. Just tervena elatud aastad on need, mis lisavad elueale kvaliteeti, kuna võtavad arvesse hea ja halva tervise levimuse erinevas vanuses inimestel ning peegeldavad piiranguteta elada jäänud aastaid.

Jõgevamaa elanike tervise- ja heaoluprofiilist lähtuvalt on neli prioriteetset teemat, millega tegelemine vajab süsteemsemat ja valdkondade ülest lahenduste leidmist:

 1. Laste ja noorte ülekaalulisus

 2. Laste ja noorte riskikäitumine

 3. Toimetulekuriski vähendamine

 4. Elanike turvalisus

Tervise- ja heaoluprofiili täispikk dokument sisaldab ka nelja aastast tegevuskava, kuhu on märgitud põhisuunad tegevuste realiseerimisel.
Valminud on analüüsi koondav lühem (24lk) ning valdkondlikku statistikat sisaldav täispikk dokument koos tegevuskavaga neljaks aastaks. Kirja on pandud ka valdkondade lõikes soovitatavad tegevused, kust rakendust võiks leida paljud osapooled.
Analüüsis on kasutatud kättesaadavaid andmeid 2018. aasta alguse seisuga.

Peamised  allikad:

• Jõgevamaa Arengustrateegia 2035+

• Eesti Statistikaamet

• Eesti Haigekassa

• Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

• Tervise Arengu Instituut

Tervise- ja heaoluprofiil on hea võimalus saada ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest, on maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Koondatud materja-lid annavad teavet ja suuniseid suurendamaks elanikkonna heaolu ja tõstmaks inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu. Analüüs aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste, planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele, tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengu+kavasse, anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas, aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks. Terviseprofiil on suunatud kohalikele poliitikakujundajatele, otsusetegijatele, spetsialistidele, kõigile elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks ning valdkondade-vahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel.

Rahvatervise strateegiate peaeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärgid:

• Eesti inimeste eeldatav eluiga ja tervena elatud aastate arv kasvavad.

• Tervena elatud aastate arv kasvab kiiremini kui eeldatav eluiga ehk inimesed elavad suurema osa oma elust tervisest tulenevate piiranguteta.

• Ebavõrdsus tervises (soo, piirkondade ja haridustasemete vahel) väheneb.

Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil koondatud dokument

Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil täispikk +tegevuskava

Jõgevamaa tervise ja heaolu ülevaade 2018 (TAI)

JÕGEVAMAA TERVISEDENDAJA TUNNUSTAMINE, kandidaatide esitamine kuni 6. detsember 2019

 

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi

JÕGEVAMAA TERVISEDENDAJA TUNNUSTAMINE

 

 • Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2019. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. 
 • Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.
 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid järgmistes  kategooriates:
  • Jõgevamaa Tervisedendaja;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu.
 • Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee hiljemalt 6. detsembriks 2019. a.
 • Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" kategooriate võitjate ja kandidaatide tunnustamine toimub Jõgevamaa kultuuri, spordi ja tervisedendajate tänuüritusel 24.jaanuaril 2020.

 

Konkurssi korraldatakse Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud maakondliku tegevuskava raames.

 

 

Täna algas Jõgevamaal 25ndat korda „Kaitse end ja aita teist“ programmi laager 6.-8.klasside õpilastele


1994.aastal mõtteliselt Jõgevamaalt alguse saanud ja 1995.aastal esmakordselt teostunud programmi „Kaitse end ja aita teist" korraldamiseks andis tõuke  Estonia laeva hukuga seotud kogemus ja vajadus anda kasvavale põlvkonnale oskusi toimetulekuks kriisisituatsioonis. Vajadust koolilastele elupäästvate ja reageerimist nõudvate oskuste õpetamiseks kinnitas Jõgevamaal Pala õpilastega toimunud liiklusõnnetus.

KEAT on erinevate turvalisust ja ohutust tagavate riigiasutuste ühisprojekt, mis on mõeldud 6.-8.klasside õpilastele. KEAT programmi kaudu arendatakse laste tervist toetavat mõtteviisi, antakse oskusi ohte märgata ning seeläbi hoida ära vigastusi ning traumasid. Samuti omandatakse oskusi, kuidas ohu või mõnes muus sekkumist vajavas olukorras käituda. Programmi käigus toimuvad koolitused koolides ja õppeaasta lõpetab kahepäevane laager, kus võrreldakse oma teadmisi nii teoorias kui praktikas ning selgitatakse välja maakonna oskuslikum võistkond.

Aastate jooksul on täienenud ja muutunud koostööpartnerite ja panustajate hulk. Laagris tuleb oma oskusi näidata vee- ja tuleohutuses, elanikkonna valmisolekus hädaolukorraks, häirekeskusega suhtlemisel, pommi-, raudtee- ja liiklusohutuses, esmaabi andmises, matkatarkustes, küberturvalisuses, keskkonnateadlikkuses. Loomulikult tuleb olla ka füüsilist pingutust nõudvates ülesannetes osav ja oskuslik.

Tänaseks traditsiooniline maakondlik tegevus on laienenud aasta-aastalt tänu koostööpartnerite võrgustikule ning tegevus on laienenud kõikidesse teistesse maakondadesse.

Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine, kandidaatide esitamine kuni 10.november 2018!

 

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi

JÕGEVAMAA TERVISEDENDAJA TUNNUSTAMINE

 

 • Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2018. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. 
 • Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.
 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid järgmistes  kategooriates:
  • Jõgevamaa Tervisedendaja;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Asutus;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu.
 • Täiendavalt tunnustatakse koostöös Sotsiaalministeeriumiga maakonnast aasta parimat tervist edendava algatuse või teo eestvedajat, kes selgitatakse välja eelnimetatud kategooriatele laekunud taotluste põhjal.
 • Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee hiljemalt 10. novembriks 2018. a.
 • Ettepaneku vormi   ja täpsemad konkursi tingimused leiab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehelt www.jaek.ee/rahvatervis.
   
 • Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" kategooriate võitjate ja kandidaatide tunnustamine toimub Jõgevamaa kultuuri, spordi ja tervisedendajate tänuüritusel 18.jaanuaril 2019.

 

        Konkurssi korraldatakse Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud maakondliku tegevuskava raames.