Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) avas taotlusvooru, et tõsta taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.

Toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa organisatsiooni juhtimisele, planeerimisele, finantside kavandamisele, tööprotsesside arendamisele, kommunikatsioonile, teenuste osutamisele ning et ühinguga seotud inimestel oleks projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing konkreetselt keskendub, on tema valik.

 Taotlemise eelduseks on:

  1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.

  2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.

  3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.  

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all ning kel pole pooleli KÜSKi poolt toetatud arenguhüpet ettevalmistav või arenguhüppe projekt. 

Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on
25 000 eurot.

Toetatakse kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2021 – 31. juuli 2023 ja peab kestma vähemalt 12 kuud. 

Taotlusdokumendid:
Tingimused
Taotlusvorm
Eelarvevorm

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee 
Infopäev 21. mail kell 13.00-15.00 toimub Zoomi keskkonnas: Registreeri end infopäevale siin.

Lisainfo: Kadri Väljaste, koordinaator
tel. 5262 939, e-kiri Kadri.Valjaste[ät]kysk.ee