Päästeamet avas mittetulundusühendustele 2021. aasta projektikonkursi. Sel korral on fookuses üks teema: puuetega inimeste teadlikkus ohutusest ja oskused õnnetuste vältimiseks. 
Projektide tulemusena:
  • paraneb oskus märgata ja aidata abivajajat;

  • puuetega inimeste ja nendega kokku puutuvate inimeste teadmised ohutusest ja võimalustest paranevad;

  • tõuseb teadlikkus puuetega inimeste eripäradest. Väheneb hukkunute arv puuetega inimeste seas.

Projekti taotlejaks võivad olla mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes võivad kaasata  projekti partnereid avalikust-, era- ja mittetulundussektorist.

Projekti tegevused tuleb kooskõlastada vastava Päästeameti projektikonkursi koordinaatoriga: Jõgevamaa koordinaatoriks on Lõuna Päästekeskus,  Riivo Mölter,  +372 5347 9787riivo.molter@rescue.ee.

Projekti digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega (eelarve, kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri ning projektijuhi CV) esitatakse Päästeametile 10. detsembriks 2020 kella 16.00-ks elektroonselt e-posti aadressile: rescue@rescue.ee, (e-mailile märge „Projektikonkurss”).

Projektitoetuse abikõlblik periood on 2. märts kuni 30. november 2021. Projekti rahastatakse esitatud kujul täielikult või  lükatakse tagasi, osalist rahastamist ei toimu.

Toetuse  ülemmääraks on 10 000 (kümme tuhat) eurot. Projekti oma- ja/või kaasfinantseerimine peab moodustama vähemalt 5 % projekti kogumaksumusest. Tööjõu- ja administreerimiskulude katmist toetatakse kuni 10  % projekti kogumaksumusest.

Oma- ja/või kaasfinantseerijate olemasolul tuleb lisada selle asutuse või organisatsiooni garantiikiri finantseeritava summa osas.

Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud toetuse saaja poolt projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul, vastavad projekti eesmärkidele ja tegevustele, on vajalikud ja põhjendatud ning on otseselt seotud projekti elluviimisega. 
 
Mitterahalised kulud on oma- või kaasfinantseeringu osas (5%) abikõlblikud, need tuleb kajastada  taotluse eelarves ja peavad olema dokumentaalselt tõestatud ja kontrollitavad.
 
Taotluse abikõlblikud kulud on:
  • projektijuhi töötasu;

  • eksperttasud (nt koolitaja);

  • ürituste- ja koolituste korraldamisega seotud kulud;

  • projekti elluviimiseks vajalikud sisseostetavad teenused (raamatupidamiskulud jmt);

  • otseselt projekti läbiviimisega seotud side-, transpordi-  ja kommunikatsioonikulud.

Lisainfo ja taotlusvormid saab Päästeameti kodulehelt või vastava Päästeameti projektikonkursi koordinaatori käest Riivo Mölter, +372 5347 9787riivo.molter@rescue.ee.