Kohaliku omavalitsuse uute linna-, vallavolikogu liikmete ja linna-, vallavalitsuse liikmete koolitus 10. märts 2022
Kogunemine 9.30, algus 10.00
Koht: Original Sokos Hotel Viru  Konverentsikeskus (võimalik osaleda ka YouTube vahendusel)
Registreerimine:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kEtfEZcmZPuDxvmeciXSftN-SyGFjrZTr9L7z4WtXt4/edit?usp=sharing

Päeva sissejuhatus
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Kõnejuht Ott Kasuri

Toomas Sepp, töötanud 1990.aastast Tallinna Linnavalitsuses, alguses elamunõunikuna (ühtlasi linnavalitsuse liige), aastatel 1992 – 2020 linnasekretärina.
Alates 2021.aastast töötab Tallinna Linna ombudsmanina. Osalenud aktiivselt Linnade ja valdade liidu töös, samuti kohaliku omavalitsuse tegevust reguleerivate seaduseelnõude ettevalmistamisel ja koolitustegevuses.
Ühiskondlikus töös osaleb aktiivselt lionsliikumises, Eesti Punase Risti Seltsi tegevuses, Eesti Puuetega Inimeste Fondi Nõukogu töös.

10.15 – 11.45 loeng
11.45 – 12.00  küsimused, vastused
12.00 – 12.30 vaheaeg
12.30 – 14.00 loeng
14.00 – 14.15 küsimused, vastused
14.15 –  14.45 vaheaeg
– KOV olemus ja põhiseaduslikud garantiid
– Põhilised KOV tegevust reguleerivad õigusaktid
– Valla/linna juhtimiskorraldus, volikogu ja valitsuse rollid
– Valla/linna ametiasutused ja hallatavad asutused
– Valla/linna osalemine sihtasutustes, MTÜ-des ja äriühingutes
– Linnade ja valdade koostöö võimalused (omavalitsusliidud, ühisasutused, maakondlikud arendusorganisatsioonid, koostööprojektid, lepinguline koostöö)
– Volikogu liikme õigused ja kohustused, liikme õiguste peatumine ja lõppemine
– Volikogu töökorraldus (istungite ja komisjonide koosolekute läbiviimine)
– Valla/linna õigusaktid

Andres Laisk, Saue vallavanem
Vallavanem aastast 2009.  Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja panganduse eriala. Tegutsenud ettevõtjana turundusvaldkonnas. Töötanud Finantsinspektsioonis  finantsjärelvalve eksperdina ja Tallinna Väärtpaberibörsil.

14.45 – 16.15
– Valla/linnaeelarve (millised seadused reguleerivad)
– Arengukava ja eelarvestrateegia
– Eelarve kujunemine, piirangud, tulud ja kulud, peamised mõjutegurid
– Investeeringud
– Finantseerimistehingud
– Konsolideeritud finantsnäitajad
– Aastaaruanne

16.15 – 16.30 küsimused, vastused
16.30 – 17.00 Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor
Koostööorganisatsioonid ja nendes osalemine.

Lisainformatsioon:
Sirje Ludvig, ELVL nõunik
tel. 60 43002, mob. 5023000
sirje.ludvig@elvl.ee
www.elvl.ee