Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlik toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlik toetusvoor

Tähelepanu! 

Taotlusvooru tähtaega on pikendatud  kuni 17. septembri 2020 kella 16.30-ni. 

Taoltusi ootame arendus@jaek.ee  

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel. Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

• suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;

• vähendavad riskikäitumist;

• arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

Taotlejaks võivad olla:

• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

• vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega)

Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 10.08.2020.a.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10.09.2020.a. kell 16:30 aadressil arendus@jaek.ee 

Toetusvooru tingimuses 2020

Taotlusvorm 2020

Taotluse eelarve vorm 2020 

Hindamismetoodika 2020

Kogukondliku turvelisuse toetusprogramm 2020 käskkiri

Siseturvaliuse arengukava 2015-2020

 

Info: Maiu Veltbach, SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlik täiendav toetusvoor 01.– 30. september 2019

 

Siseministeerium toetab siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt, kus tehakse koostööd ning igaühe teadliku panuse kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendavad võrgustikupõhist koostööd;
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Ühe projekti toetuse maksimaalne piirsumma on 3106,53 eurot, mis on ka täiendava  taotlusvooru toetussumma piirmäär.

Taotlusvoor avatakse 01.09.2019.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.09.2019 kell 16.30.

Taotlused palume esitada tähtaegselt ning digitaalselt allkirjastatuna SA-le Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, e-posti aadressile:  arendus@jaek.ee  

 

 

Lisainformatsioon:

Maiu Veltbach, Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee , +372 5647 9521

Kogukondliku turvalisuse 2018 ja 2019. aasta toetusvooru projektide rahastamiseks esitatud taotluste rahuldamine