Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu. Avatav taotlusvoor keskendub elanikkonnakaitse võimekuse tõstmisele. 

Taotlusvooru eesmärk on:
     * kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamine kohalikus omavalitsuses;
     * elanikkonnakaitse  vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Taotlusi saab esitada veebikeskkonnas  22. augustist kuni 30. novembri kella 23:59.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

Toetust saab taotleda
    * kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult ja/või
kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis
    * konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Projekti elluviimise periood on alates kodanikuühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste kehtestamisest 26. juunil 2023. a kuni 31. augustini 2024. a.

Taotlusi saab esitada 22. augustist kuni 30. novembrini 2023 Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:
   * kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm kättesaadav siit);
   * vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
   * kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamisse ja toetuse taotlemise koostamisse peab olema kaasatud Päästeameti esindaja, kellel on erialane pädevus hindamaks kavandatavate tegevuste seotust, mõju ja oodatavat tulemust elanikkonnakaitsele kohalikul tasandil.
Lõuna- Eesti kontaktisikuks on Tartu – Jõgevamaa päästepiirkonna juht Viljar Schmidt, viljar.schmidt@rescue.ee, tel 5262 091.

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad.
Jõgevamaa valdade 2023 taotlusvooru toetussummad on järgmised:
Jõgeva vald    13459,39 €;
Mustvee vald   6917,32 €;
Põltsamaa vald   10417,94

Ühe kohaliku omavalitsuse territooriumilt võivad taotluse esitada ka mitu taotlejat, kuid see peab olema kohaliku omavalitsusega läbi arutatud ja omavalitsuse kinnituskirjas märgitud.

Kui toetuse saaja on seltsing, peab KÜSK toetuse summast enne selle kandmist seltsingu liikme pangakontole kinni tulumaksu ja tasub selle toetuse saaja eest Maksu-ja Tolliametile vastavalt kehtivale tulumaksumäärale. Toetuselt makstav tulumaks seotakse taotluses märgitud arvelduskonto eraisikust omanikuga. Välja makstud toetus koos tulumaksuga kajastub toetuse väljamaksmisele järgneval aastal toetust saanud isiku tuludeklaratsioonis.

Taotlusvooru tingimused ja muu  vooru info on leitav KÜSKi kodulehel  

KÜSKi infotund taotlejatele toimub 25. augustil kell 14.00 Zoomi keskkonnas. Link infopäeval osalemiseks

Siseministeeriumi maikuu  innovatsioonifondi tutvustava  Infotunni videosalvestuse, ettekanded ning korduma kippuvad küsimused leiate Siseministeeriumi kodulehelt.

Lisainfo: Kersti Kurvits, JAEKi vabaühenduste konsultant, tel 520 8423kersti@jaek.ee