KÜSK avas 2024. aasta kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru
Taotlusvoor lõpeb 15. oktoobril 2024

Taotlusvoor on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil.

2024 taotlusvoor on samadel tingimustel kui 2023. aastal olnud esimene taotlusvoor. Julgeolekuolukorrast tingituna on ka sellel aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2024 kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi ehk TMS kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Infopäeva ettekanded ja slaidid on leitavad KÜSKi kodulehel

Toetatakse järgmisi tegevusi:
  * esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku
    omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse
    vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga
    kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks

   * eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste
     lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine,
    generaatorite soetamine,
koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui

    need on põhjendatud  projekti eesmärgi saavutamiseks.

Projekti elluviimise periood on 11. aprill 2024 kuni 31. mai 2025. a.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.
Omafinantseeringu nõuet ei ole. 

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad.
 Jõgevamaal on summad järgmised:
Jõgeva vald – 16806,58 eurot
Põltsamaa vald – 10317,13 eurot
Mustvee vald – 6894,93 eurot.

Taotlusega koos tuleb esitada: 
 * kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm leitav siit);
 * Päästeameti vormikohane kinnituskiri (vorm leitav siit);
 * vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
 * kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Taotlus nõuab kooskõlastamist Päästeametis. Jõgeva maakonna projektidele on kontaktisikuks Päästeametis Taavi Siilbek, ennetuspartner taavi.siilbek@rescue.ee, tel 59117359.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõtjad ja vabaühendused.

Lisainfo taotlemise tingimustest on leitav KÜSKi kodulehel.

Lisainfo ja taotluste koostamisel nõustamine: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant, tel 520 8423, kersti@jaek.ee